Överlevnadsdata från fas II-studie presenterat för nintedanib vid malignt pleuralt mesoteliom

Överlevnadsdata från fas II-studie presenterat för nintedanib vid malignt pleuralt mesoteliom

  • Nintedanib plus standard kemoterapi (pemetrexed/cisplatin) visade en riskreduktion på 46% för sjukdomsprogression hos patienter med inoperabelt malignt pleuralt mesoteliom (MPM) i jämförelse med placebo plus standard kemoterapi
  • Totalöverlevnad (Overall survival) var också förlängd vid tillägg av nintedanib till standard kemoterapi

Under ASCO-kongressen i Chicago presenterades resultatet för fas II-studien LUME-Meso, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Resultaten presenterades som en del av en ”Oral Abstract Session”. Nintedanib, en oral trippel angiogeneshämmare, visade förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS, primär frågeställning) samt total överlevnad (OS, sekundärfrågeställning), vid tillägg till standard pemetrexed/cisplatin första linjes kemoterapi, hos patienter med malignt pleuralt mesotheliom (MPM) i jämförelse med enbart kemoterapi.¹ I studien fortsatte behandlingen med enbart nintedanib efter kemoterapi tills patienterna utvecklade progressiv sjukdom eller ohanterbara biverkningar.

MPM är en ovanlig lungcancersjukdom, som utgör mindre än 1% av alla cancertyper. Sjukdomen är ofta förknippad med långvarig asbestexponering.² Patienter med MPM har ofta dålig prognos, där mindre än 10% lever fem år efter diagnos.³ MPM indelas grovt, beroende på celltyp eller histologi, i tre subgrupper (epithelioid, bifasisk och sarcomatoid), där epithelioid är den mest vanliga och utgör 50%-70% av alla diagnoser.4

De uppdaterade fas II PFS-resultaten från LUME-Meso-studien visade att nintedanib givet oralt två gånger dagligen nästan halverade risken för sjukdomsprogression i jämförelse med standard kemoterapi.¹ En reduktion på 46% blev dokumenterad med signifikant förbättrad PFS på 3,7 månader (9,4 för nintedanib vs. 5,7 månader för placebo) i den totala studiepopulationen (patienter med endera epithelioid eller bifasisk celltyp) i jämförelse med placebo plus enbart standard kemoterapi. Hos patienter med en epithelioid celltyp, dokumenterade nintedanib plus kemoterapi större förbättrad median PFS på 4 månader (9,7 vs. 5,7 månader).¹

Den primära analysen på överlevnad (OS) visade en förbättring på 4,1 månader i medianöverlevnad för patienter som fick nintedanib i tillägg till kemoterapi (18,3 för nintedanib vs. 14,2 månader i placeboarmen) och dokumenterade en positiv trend i den totala populationen utan att vara signifikant.¹ Likvärdigt som vid PFS var effekten störst för de patienter med epithelioid histologi. Där var medianöverlevnad 20,6 månader i jämförelse med 15,2 månader vid enbart kemoterapi.¹

Säkerhetsprofilen för kombinationen med nintedanib var som förväntad.¹ Neutropeni (en onormalt låg nivå av neutrofiler, vilket är en bestämd typ av vita blodkroppar) var den mest vanliga grad ≥3 biverkningen (nintedanib 43,2% vs. placebo 12,2%); graden av febril neutropeni var låg (2,3% vs. 0%). Biverkningar som ledde till avbrott var färre bland patienter som behandlades med nintedanib än med behandling av placebo plus kemoterapi (tre patienter vs. sju patienter; 6,8% vs. 17,1%).¹ Biverkningar typiska för anti-angiogenes substanser (tex hypertension, blödning, tromboembolitiska händelser) var sällsynta.¹

– Vi är glada att se att tillägg av nintedanib till standard första-linjen kemoterapi kan betyda viktig förbättring i patientens sjukdomsförlopp. MPM är en sjukdom som är svår att behandla och dessa data är ännu ett steg på vägen till att kunna tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med maligna sjukdomar, säger Clementine Molin, Medicinsk rådgivare onkologi, Boehringer Ingelheim

Nintedanib undersöks i den pågående studien LUME-Meso Phase III trial {NCT01907100}, och rekrytering pågår på sjukhus som deltar i kliniska prövningar över hela världen. Nintedanib är en målstyrd behandling som riktar sig till receptorerna av VEGF, FGF, PGF och Src och Abl-signalering, som är inblandad i utvecklingen av malignt pleuralt mesotheliom.

Nintedanib är godkänd inom EU och i fler än 20 andra länder under namnet Vargatef® och är avsett för användning i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenokarcinom, efter första linjens kemoterapi. Nintedanib är inte godkänd för andra onkologiska indikationer.