Överlevnadsdata för Ibrance (palbociklib) hos patienter med spridd bröstcancer

Överlevnadsdata för IBRANCE (palbociklib) hos patienter med spridd bröstcancer publicerade i New England Journal of Medicine – observerad medianskillnad i totalöverlevnad nästan sju månader

Pfizer har vid onkologikongressen ESMO presenterat överlevnadsdata (OS) från studien PALOMA-3, som utvärderade IBRANCE (palbociklib) i kombination med fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos kvinnor med hormonreceptor-positiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) metastatisk bröstcancer där sjukdomen tillvuxit under eller efter tidigare endokrin (antihormonell) behandling. I studien såg man en numerisk förbättring av totalöverlevnaden med nästan sju månader för IBRANCE plus fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant, även om denna skillnad inte nådde det förutbestämda tröskelvärdet för statistisk signifikans (median-OS: 34,9 månader [95% CI: 28,8, 40,0] jämfört med 28,0 månader [95% CI: 23,6, 34,6]; HR = 0,81 [95% CI: 0,64, 1,03], 1-sidigt p = 0,0429). Dessa data publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Skillnaden i medianöverlevnad som visades i denna analys (6,9 månader) överensstämmer med den förbättring som tidigare påvisats för det primära effektmåttet medianprogressionsfri överlevnad (mPFS). I den uppdaterade PFS-analysen för denna studie (icke-förutbestämd) uppvisade kombinationen av IBRANCE plus fulvestrant en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring i mPFS om 6,6 månader jämfört med placebo plus fulvestrant (11,2 mot 4,6 månader, HR = 0,50 [95% CI: 0,40-0,62], p <0,000001). Överlevnadsdata är ett sekundärt effektmått i studien PALOMA-3, och studiedesignen var inte optimerad för att påvisa en signifikant skillnad i totalöverlevnad (OS).

– Det är anmärkningsvärt att vinsten i progressionsfri överlevnad som vi tidigare sett i PALOMA-3 kunde överföras till en liknande skillnad på nästan sju månader i totalöverlevnad, vilket är ett kliniskt meningsfullt resultat. Detta är särskilt viktigt med tanke på utmaningarna att påvisa överlevnadsskillnader i läkemedelstudier vid denna sjukdom, där behandlingen efter progression ofta är väsentligt längre än tiden i studien, säger Massimo Cristofanilli, MD, biträdande direktör för translationell forskning vid Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Centrum, Northwestern University, samt senior prövare i studien PALOMA-3. Den överlevnad som visats här, i kombination med den tidigare visade progressionsfria överlevnaden, är positiv för patienterna.

Vid tiden för denna analys var uppföljningen 44,8 månader och cirka 60% (n=310) av händelserna hade inträffat hos de 521 patienter som deltog i studien. Patienter i båda behandlingsarmarna erhöll upp till 10 linjers behandling (intervall 1-10) efter progression på studieläkemedel.

Trenden mot positiv OS-data för patienter i behandlingsarmen IBRANCE plus fulvestrant observerades i de flesta undergrupperna, med hasardkvoter (HR) som överensstämde med resultatet för den totala patientgruppen. Dessutom var skillnaden i OS för den totala patientgruppen associerad med förlängd tid från randomisering till första behandlingen med kemoterapi efter progression, ett explorativt effektmått (HR = 0,58 [95% CI: 0,47, 0,73], 1-sidigt p < 0,000001). Mediantid till kemoterapi var 17,6 månader (95% CI: 15,2, 19,7) för patienter som fick IBRANCE plus fulvestrant, dubbelt så lång tid jämfört med det som observerades hos patienter som fick placebo plus fulvestrant (8,8 månader [95% CI: 7,3, 12,7]).

– Att fördröja behovet av kemoterapi är ett viktigt mål i behandlingen av kvinnor med denna sjukdom. Dessa nya data från PALOMA-3 visar att tillägg av IBRANCE till fulvestrant leder till en förbättring inom detta viktiga område, säger Nicholas Turner, MD, PhD, professor i molekylär onkologi vid Cancer Research Institute i London och överläkare i medicinsk onkologi vid Royal Marsden NHS Foundation Trust, samt huvudprövare i PALOMA-3. Skillnaden i överlevnad och förlängd tid till kemoterapibehandling vilket påvisats i PALOMA-3 stöder vidare bedömningen av IBRANCE i kombination med endokrin terapi som en standardbehandling för patienter med HR+, HER2- metastatisk bröstcancer.

– IBRANCE har i och med de data som visats i PALOMA-3 samt inom det övergripande PALOMA-programmet förändrat behandlingsmönstret för patienter med denna sjukdom, säger Thomas Wahlgren, nordisk medicinsk direktör för Pfizer Onkologi. Vi är stolta över den data som stöder användningen av IBRANCE i denna patientgrupp, och den skillnad detta läkemedel fortsätter att göra för patienterna.

De vanligaste biverkningarna i PALOMA-3 inkluderade neutropeni, leukopeni, infektioner, trötthet och illamående. Inga nya säkerhetssignaler observerades i den längre uppföljningen i den finala OS-analysen.

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som kapsel.

Om spridd bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa. Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen. Det finns ingen bot för spridd bröstcancer och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt.

Referenser

Turner NC, Slamon DJ, Ro J, et al. Overall Survival with Palbociclib and Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. NEJM Oct 2018, E-pub ahead of print, https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1810527

Turner NC, André F, Cristofanilli M, et al. Treatment postprogression in women with endocrine-resistant HR+/HER2- advanced breast cancer who received palbociclib plus fulvestrant in PALOMA-3. In: Proceedings of the 2016 San Antonio Breast Cancer Symposium; Dec 6-10, 2016; San Antonio, TX. Abstract P4-22-06.

IBRANCE® (palbociclib) Produktresumé, www.fass.se .

Weinberg RA. pRb and Control of the Cell Cycle Clock. In: Weinberg RA, ed. The Biology of Cancer. 2nd ed. New York, NY: Garland Science; 2014:275-329Sotillo E, Grana X. Escape from Cellular Quiescence. In: Enders GH, ed. Cell Cycle Deregulation in Cancer. New York, NY: Humana Press; 2010:3-22.

BRO Rapport Spridd Bröstcancer 2016