Överlevnadsdata bekräftar Kadcylas roll

Överlevnadsdata bekräftar Kadcylas ▼ roll som standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Behandling med det målinriktade läkemedlet Kadcyla hos patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer och som tidigare fått Herceptin och cytostatika, visar sig ge signifikant förlängd överlevnad på 6,9 månader jämfört med läkarens standardval av behandling. Det visar resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata från fas III-studien TH3RESA och som presenterades som en av huvudnyheterna på bröstcancerkongressen SABCS den 8-12 december i San Antonio, USA. Under kongressen presenterades samtidigt en motsvarande analys från den registreringsgrundade fas III-studien EMILIA. Sammantaget bekräftar dessa studier Kadcylas roll som standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

Perjeta ▼(pertuzumab) i kombination med Herceptin (trastuzumab) och cytostatika är idag standard som första linjens behandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)) är det första läkemedlet mot HER2-positiv bröstcancer där en antikropp kopplas med ett cytostatikum. Det gör det möjligt för den gemensamma molekylen att direkt styra mot cancercellerna utan att friska kroppsceller i större omfattning påverkas. Kadcyla är sedan november 2013 godkänt inom EU för att användas som andra linjens behandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer, det vill säga till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. Behandling med Kadcyla har visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad och färre biverkningar hos patienter som tidigare fått Herceptin och cytostatika (1). Sedan 2014 rekommenderas båda dessa två målinriktade läkemedel av Socialstyrelsen (2).

Resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata från fas III-studien TH3RESA presenterades nu som en av huvudnyheterna på bröstcancerkongressen SABCS i San Antonio, USA och som avslutades i helgen. Behandling med Kadcyla visarsigge en signifikant förlängd överlevnad på 6,9 månader jämfört med de patienter som fick standardbehandling enligt läkarens eget val, i över 80 procent av fallen var detta Herceptin i kombination med cytostatika. Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare två år (22,7 månader) jämfört med knappt ett och ett halvt år (15,8 månader) för patienter som fick standardbehandling. För Kadcylagruppen rapporterades även färre biverkningar relaterade till cytostatika (3).

– Kadcyla innebär ett helt nytt sätt att behandla spridd HER2-positiv bröstcancer. De finala överlevnadsdata som nu presenteras från studien TH3RESA och även tidigare resultat från studien EMILIA är mycket glädjande och bekräftar den fina effekt och betydligt mer fördelaktiga biverkningsprofilen vi nu själva ser i klinisk praxis. Kadcyla ska användas som standard i andra linjen vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Resultaten från TH3RESA är extra glädjande då en överlevnadvinst nu visats även jämfört med en grupp som fått hittills gällande standardbehandling, i vilken majoriteten fått Herceptinbaserad behandling,säger Thomas Hatschek, docent och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,på plats i San Antonio och svensk huvudprövare och prövare för flera pågående bröstcancerstudier där Kadcylas effekt testas.

Även den slutliga analysen avseende överlevandsdata från den registreringsgrundande studien EMILIA presenterades på SABCS. Dessa resultat tillsammans med nya resultaten från studien TH3RESA bekräftar att behandling med Kadcyla ger en tydlig vinst i överlevnad och färre biverkningar hos patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som redan behandlats med Herceptin och cytostatika (3, 4).

Om TH3RESA-studien
TH3RESA, är en kompletterande fas III-studie som startade i september 2011 och som omfattar 604 patienter, även från Sverige. Tre svenska sjukhus deltar: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Umeå Universitetssjukhus, och Örebro Universitetssjukhus. Tidigare publicerade resultat under pågående studie 2014 visade att Kadcyla nästan fördubblade tiden till att sjukdomen försämrades (3,3 för standardbehandling jämfört med 6,2 månader för Kadcyla) (5).

Efter ytterligare två år presenterades nu den slutliga analysen av överlevnadsdata från studien som visar att behandling med Kadcyla ger en signifikant förlängd överlevnad på 6,9 månader jämfört med de patienter som fick standardbehandling (kontrollgruppen). Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare två år (22,7 månader) jämfört med knappt ett och ett halvt år (15,8 månader) i kontrollgruppen. Risken för att dö i sin sjukdom minskad med 32 procent (HR (riskkvot)=0,68, P=0,0007). Denna skillnad i överlevnad kunde visas trots att nästan varannan patient (45%) i kontrollgruppen efter analysen 2014 och som vid sjukdomsprogress valt att byta till Kadcyla. Trots att behandlingslängden i Kadcylagruppen var nästan dubbelt så lång rapporterade denna patientgrupp mindre allvarliga biverkningar (3).

Om EMILIA-studien
EMILIA-studien (TDM4370g/BO21977) startade hösten 2009 och är en internationell fas III-studie som omfattade 991 patienter, inklusive patienter från Sverige. Tre svenska sjukhus deltog i studien: Gävle Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

I studien undersöktes patienter med HER2-positiv bröstcancer som tidigare behandlats med läkemedlet Herceptin och cytostatika för spridd bröstcancer. Hälften av patienterna lottades till att få den nya behandlingen Kadcyla och de andra fick behandlingen med lapatinib (Tyverb) i kombination med capecitabin (Xeloda). Studiens huvudsakliga syften var att mäta tiden till dess sjukdomen försämrades, så kallad progressionsfri överlevnad (PFS), och total överlevnad (OS) liksom biverkningsprofil.

Tidigare publicerade resultat från 2012 visar att målinriktad behandling med Kadcyla signifikant förlängde överlevnaden och även tiden till att sjukdomen försämrades jämfört med för de patienter som fick behandling med lapatinib i kombination med capecitabin. Behandling med Kadcyla gav även färre biverkningar(1). Läs mer om de resultaten här. Baserat på dessa resultat erbjöds även patienterna i kontrollgruppen behandling med Kadcyla. Efter ytterligare tre år presenteras nu den slutliga analysen av överlevnadsdata. Denna analys bekräftar att behandling med Kadcyla ger en signifikant förlängd överlevnad på fyra månader jämfört med behandling med lapatinib i kombination med capecitabin. Medianöverlevnaden för dessa patienter var två och ett halvt år (29,9 månader) jämfört med drygt två år (25,9 månader) för lapatinib i kombination med capecitabin. Risken för att dö i sin sjukdom minskade med 25 procent (riskkvot=0,75, p=0,0003) bland de som behandlades med Kadcyla. Denna skillnad i överlevnad kunde visas trots att mer än var fjärde patient (27%) i lapatinib- och capecitabingruppen efter analysen 2012 erbjöds byte till Kadcyla. Trots att behandlingslängden i Kadcylagruppen var längre rapporterade denna grupp färre biverkningar kopplade till cytostatika (4).

Säkerhetsprofilen var jämförbar med den som tidigare rapporterats från studier med Kadcyla (3, 4).

Om Kadcyla
Kadcyla tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) och blev godkänt för användning inom EU i november 2013 till patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. Kadcyla är Roches tredje läkemedel för behandling av HER2-positiv bröstcancer och resultat av mer än 20 års forskning inom detta område.

Ett antikropp-läkemedelskonjugat är en målinriktad bröstcancerbehandling som kan binda till vissa cancerceller och transportera cytostatika direkt till cancercellen. I Kadcyla är ett mycket potent cytostatikum, DM1 bundet till antikroppen trastuzumab, som är den aktiva substansen i Herceptin. Den stabila bindningen möjliggör för cytostatikadelen DM1 att vara kopplad till trastuzumab under tiden den cirkulerar i blodomloppet. Trastuzumabdelen känner igen och binder till HER2 på ytan av cancercellerna och har sin verkan mot dessa. DM1 transporteras med hjälp av trastuzumab direkt till tumören och frigörs först när Kadcyla nått in i tumörcellen, där den har sin effekt. Kadcyla förstärker därmed den målinriktade effekten mot cancercellerna, samtidigt som biverkningarna jämfört med dagens behandling blir färre då cytostatikumet koncentreras till cancercellerna.

För mer information om Kadcyla och pågående studier se pressmeddelandet i samband med EU godkännandet i november 2013 samt se här.

Baserat på forskningsresultaten för Kadcyla har Roche/Genentech byggt upp en pipeline på närmare 30 nya antikropp-läkemedelskonjugat (ADC). Åtta av dessa studeras för närvarande i fas I- eller fas II-studier. Forskning kring ADC påbörjades av Roche/Genentech för mer än 10 år sedan.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får runt 9 000 kvinnor bröstcancer varje år (6) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (7). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (8). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (9). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

För mer information
Thomas Hatschek, docent och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 08-517 797 90, 070-924 43 41
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12,
jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 070-562 11 40, tommy.ringart@roche.com

Referenser
1. Verma S, et al. Trastuzumab Emtansine for HER2-positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791, http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1209124
2. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
3. Wildiers H, et al. Trastuzumab emtansine improves overall survival versus treatment of physician’s choice in patients with previously treated HER2-positive metastatic breast cancer: Final overall survival results from the phase 3 TH3RESA study, San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, Friday, December 2015, abstract S5-05, http://www.abstracts2view.com/sabcs15/sessionindex.php?day=Friday&session=S05&#session_S05
4. Diéras V, et al. Trastuzumab emtansine improves overall survival versus capecitabine plus lapatinib in patients with previously treated HER2-positive advanced breast cancer: Final results from the phase 3 EMILIA study, San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, Friday, December 11, 2015 7:30 AM, (Poster Session 4: Treatment: HER2-Targeted Therapy (7:30 AM-9:00 AM), abstract P4-14-01, http://www.abstracts2view.com/sabcs15/view.php?nu=SABCS15L_786
5. Krop IE, et al. Trastuzumab emtansine versus treatment of physician’s choice for pretreated HER2-positive advanced breast cancer (TH3RESA): a randomised, open-label, phase 3 trial, Lancet Oncol 2014;15:689-699,http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(14)70178-0/abstract
6. Cancerförekomst i Sverige 2013, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19613/2014-12-10.pdf
7. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
8. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
9. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad141111, http://www.swebcg.se/Files/Docs/NatVP_Brostcancer_2014-11-11_final[1].pdf