Överläkare på Akademiska ny ordförande i Svensk Lungmedicinsk Förening

Inger Dahlén, överläkare och sektionschef för lung-och allergisjukdomar på Akademiska sjukhuset, har utsetts till ny ordförande i den nationella specialistföreningen Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF). Utnämningen sker i samband med Svenska Lungkongressen i Malmö den 26 mars och ordförandeskapet löper på två år.

imbzr755zieluycyz6nt
Inger Dahlén är specialist och medicine doktor i lungmedicin och även specialist i internmedicin och allergologi.

 

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) är Svenska läkaresällskapets sektion för lungmedicin och är samtidigt specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.

Huvuduppgiften för föreningen, som har cirka 450 medlemmar, är att främja lungmedicinsk forskning och utbildning. Föreningen ansvarar för ett stort antal kurser och konferenser. En gång per år arrangeras specialistexamen i lungmedicin för nyblivna specialister och Svenska Lungkongressen som samlar lungläkare, forskare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och representanter för läkemedelsindustrin.

SLMF har tagit fram ett flertal nationella vårdprogram, till exempel för KOL, sarkoidos och lungfibros. Föreningen är även engagerad i flera olika kvalitetsregister, bland annat för syrgas- och hemventilatorbehandling och sömnapnébehandling.

Föreningen har en drygt hundraårig historia och härstammar från Tuberkulosläkarföreningen.
I och med att sjukdomspanoramat så radikalt förändrades byttes namnet till det
nuvarande 1967.