”Otillräcklig kontroll ses generellt i cancervården”

”Otillräcklig kontroll ses generellt i cancervården”

Vi hoppas att alla ansvariga beslutsfattare i samarbete med cancervårdens aktörer, patientorganisationer och Equalis bidrar till att utveckla en stark, oberoende funktion som kvalitetssäkrar och följer upp dagens och morgondagens cancerdiagnostik, skriver flera debattörer i en replik.

REPLIK | BRÖSTCANCER

Våra sjukvårdsresurser används inte effektivt i dag. Cancerpatienterna ska kunna dra nytta av nya behandlingsmetoder men för det behöver vi bredda kompetensen och stärka samarbetet mellan nyckelpersoner inom diagnostik, behandling, forskning och utveckling.

Brister som framkommer vid kvalitetskontroller bör vara vägledande för vilka åtgärder som prioriteras. Resultatet blir annars ökat lidande för patienter, ökade vårdkostnader och onödiga dödsfall.

I debattartikeln ”Slopad kontroll kan öka dödsfall i bröstcancer” (SvD 1/10) lyfter författarna problemet med bristande kvalitetssäkring av bröstcancerdiagnostik. Författarna har lyft ett av problemområdena ur sin helhet. Otillräcklig kontroll av cancerdiagnostik ses nämligen generellt i cancervården. Vi har avvikande mening på centrala punkter i artikeln. Vi har också förslag för hur man genom kvalitetsuppföljning kan förbättra cancervården i sin helhet.

● Det offentliga vårduppdraget inkluderar kvalitetsuppföljning som bör styras och finansieras offentligt. Patientorganisationer och industri bidrar förvisso med värdefulla synpunkter men kvalitetsprogram styrt från part med starkt egenintresse kan resultera i orättvisa gentemot övriga cancerpatienter och bör därför undvikas.

● Oron för bristande finansiering av kvalitetsuppföljning för bröstcancer är obefogad. Den är rättvist fördelad och skiljer sig pris- eller kvalitetsmässigt inte från det stöd övriga cancergrupper får. Bättre ekonomiskt stöd behövs för all cancerdiagnostik.

● Kvalitetsuppföljning av bröstcancer eller andra tumörgrupper avstannar inte om SweQA:s verksamhet upplöses. Kvalitetsarbetet fortsätter i Equalis och Kvasts regi.

● Problemet med kvalitetsuppföljning är större och mer komplext än som framställts i debattartikeln. Kvalitetssäkring är en självklar del av vården. Patienter kan annars komma till skada och bli felaktigt behandlade. Orättvisa i vården uppkommer då den diagnostiska kvaliteten varierar mellan sjukhus. Kvalitetskraven gäller inte bara för bröstcancer utan samtliga cancerdiagnoser – oavsett bostadsort och sjukvårdsinrättning. Korrekt diagnos ökar patientnyttan samtidigt som den totala vårdkostnaden sänks.

Diagnostik som är anpassad efter dagens skräddarsydda behandlingsalternativ ökar förutsättningen för att patienter ska få optimal behandling. Brister i diagnostiken ökar lidandet för patienter och i förlängningen leder bristande diagnostisk kvalitet till fler dödsfall. Även vårdkostnaderna ökar väsentligt.

Vårdgivaren är alltid ytterst ansvarig för att säkra vårdens kvalitet. Det offentligt ägda analysföretaget Equalis erbjuder verktyg att bedöma kvaliteten på den givna vården, men har i dag inget uppdrag att följa upp resultat och säkerställa kvalitet. I samverkan med en expertgrupp av patologer fastställer Equalis ramarna för kvalitetsuppföljning inom cancerdiagnostik. Resultaten och önskvärda förändringar diskuteras vid årliga nationella patologimöten. Det efterföljande förändringsarbetet vid respektive enhet riskerar däremot att försummas.

Equalis uppdrag som kvalitetsgranskare av cancerdiagnostik i sin helhet, inklusive bröstcancer, behöver kompletteras med en funktion som sätter mål för den diagnostiska kvaliteten och säkerställer att den motsvarar beställarnas och patienternas förväntningar. Den nya funktionen bör på samma sätt som Equalis finansieras utan styrning från organisationer med särintresse.

Vi hoppas nu att alla ansvariga beslutsfattare i samarbete med cancervårdens aktörer, patientorganisationer och Equalis bidrar till att utveckla en stark, oberoende funktion som kvalitetssäkrar och följer upp dagens och morgondagens cancerdiagnostik. Terapianpassad och kvalitetssäkrad diagnostik ger bättre vårdresultat och sänker de totala sjukvårdskostnaderna.

Johan Lindholm

docent, processledare patologi, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Roger Henriksson

professor, onkolog

Gunnar Nordin

leg läk, Equalis