Opdivo visar varaktig respons efter minst två år vid behandling av tidigare behandlad NSCLC

Opdivo® (nivolumab) visar varaktig respons i den längsta uppföljningen av PD1-hämmare vid behandling av tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer

Uppdaterade resultat, efter minst två års uppföljning, från studierna CheckMate -057 och -017 visar att patienter som behandlades med Opdivo fick tre gånger bättre varaktig respons jämfört med patienter som behandlades med docetaxel.

Bekräftad objektiv svarsfrekvens och varaktig respons sågs hos patienter i CheckMate -057 oavsett PD-L1 uttryck.

Livskvaliteten hos tidigare behandlad patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer undersöktes i studien CheckMate -057 och var bättre hos patienter som fick behandling med Opdivo jämfört med docetaxel.

Bristol-Myers Squibb har presenterat uppdaterade resultat från två pivotala fas III-studier, CheckMate -057 och CheckMate -017. Båda studierna inkluderade tidigare behandlade patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och visar att i gruppen som behandlats med Opdivo hade mer än var tredje patient en pågående respons, jämfört med ingen pågående respons alls hos patienterna som behandlades med docetaxel. I studien CheckMate -057 var mediantiden för varaktighet av respons (DOR), det vill säga den tid under vilken ett läkemedel utövar sin effekt, 17,2 månader för Opdivo (95%KI: 8,4, NE) jämfört med 5,6 månader för docetaxel (95% KI: 4,4, 6,9). I studien CheckMate -017 var mediantiden för responsduration, 25,2 månader (95% KI: 9,8, 30,4) i gruppen som fick Opdivo jämfört med 8,4 månader (95% KI: 8,4, NE) i gruppen som fick docetaxel. Mediantiden för DOR hos patienterna med PD-L1-uttryck på en procent eller mer (≥1%) var 17,2 månader (95% KI: 8,4, NE) och hos patienterna med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) var den 18,3 månader (95% KI: 5,5, NE) vid behandling med Opdivo.

I båda studierna observerades en varaktig respons oavsett patientens PD-LI-uttryck, och i CheckMate -057 hade var fjärde patient som fick en komplett respons ett PD-L1-uttryck under en procent (<1%). Inga nya typer av biverkningar rapporterades från den sammanlagda säkerhetsprofilanalysen från de två studierna. Trots den längre exponeringstiden inträffade inga nya behandlingsrelaterade dödsfall av behandlingen vid uppföljning efter minst två år, jämfört med efter minst ett års uppföljning. Nya biverkningar observerades hos 11 av 418 patienter vid denna uppföljning, det vill säga efter ytterligare ett år.

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 9 oktober under en posterdiskussion (Abstract #1215PD). Resultat avseende patienternas livskvalitet från studien CheckMate -057 presenterades också under en posterdiskussion (Abstract # 1217PD). Patienter som behandlades med Opdivo bibehöll bättre sin hälsostatus i form av bättre hälsorelaterad livskvalitet och symtomkontroll jämfört med behandling med docetaxel, enligt två livskvalitetsmått; the EuroQoL-5 Dimensions (EQ-5D) visual analog scale (VAS) och Lung Cancer Symptom Score (LCSS).

– Opdivo är idag rekommenderat vid andra linjens behandling för patienter med icke-småcellig lungcancer. De uppdaterade resultaten från CheckMate -057 och -017 fortsätter att visa på en varaktig överlevnad och dessutom visar resultat från CheckMate -057 att behandling med Opdivo ger en fördel avseende patienternas allmänna hälsotillstånd jämfört med kemoterapi. Dessa pivotala data ger värdefull information om användningen av Opdivo vid en svårbehandlad cancerform, hos tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om studierna CheckMate -057 och CheckMate -017
CheckMate -057 är en öppen, randomiserad, fas III-studie som utvärderat patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp som hade progredierat under eller efter tidigare behandling med platinabaserad kemoterapi. Patienterna i studien inkluderades oavsett nivå av PD-L1 uttryck. Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS). Sekundärt effektmått var bland annat objektiv svarsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och effekt med hänsyn till tumörens PD-L1 uttryck. Patienterna i studien inkluderades oavsett nivå av PD-L1 uttryck. I studien randomiserades patienterna till att behandlas med antingen Opdivo 3 mg/kg varannan vecka eller docetaxel 5 mg/m2 var tredje vecka.

CheckMate -017 är en öppen, randomiserad, klinisk fas III-studie som utvärderat behandling med Opdivo 3mg/kg varannan vecka jämfört med docetaxel 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp. Samtliga patienter som ingick i studien hade sjukdom som hade progredierat under eller efter tidigare behandling med platinabaserad kemoterapi. Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS). Bland de sekundära effektmåtten ingick progressionsfri överlevnad (PFS) och svarsfrekvens. Studien inkluderade patienter oavsett PD-L1 status.

En sammanlagd säkerhetsprofilanalys efter minst två års uppföljning av patienterna i studierna CheckMate -057 och CheckMate -017 visade att det var färre behandlingsrelaterade biverkningar hos de patienter som fick Opdivo jämfört med de patienter som fick docetaxel (av någon grad: 68% jämfört 88%; grad 3/4: 10% jämfört med 55%). Den visade också att behandling med Opdivo ledde till färre fall av utsättning (alla grader: 6% jämfört med 13%, grad 3/4: 4% jämfört med 7%). I gruppen som fick Opdivo inträffade majoriteten av behandlingsrelaterade biverkningar inom de första tre månaderna och hanterades i enlighet med behandlingsrekommendationer. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 bland patienterna som fick Opdivo var; hudrelaterade (1%), gastrointestinala (1,2%), endokrina (0%), leverrelaterade (1%), pulmonella (1,2%), njurrelaterade (0,2%) och överkänslighet/infusionsreaktion (0%).

I CheckMate -057 utvärderades patienternas allmänna hälsotillstånd (patient-reported outcomes, PROs) mätt med två livskvalitetsmått; Lung Cancer Symptom Score (LCSS) och the EuroQoL-5 Dimensions (EQ-5D) visual analog scale (VAS) samt EQ-5D utility index (UI). Dessa livskvalitetsmått utvärderades vid varannan behandlingscykel med Opdivo respektive vid varje behandlingscykel för docetaxel under de första sex månaderna och därefter var sjätte vecka samt vid två uppföljningsbesök efter avslutad behandling. Livskvalitetsmåttet EQ-5D utvärderades även vid uppföljning avseende överlevnad, vilket skedde var tredje månad under det första året och därefter var sjätte månad. Förbättringar av livskvalitetsmåttet LCSS sågs tidigare än med EQ-5D VAS. Båda visade en fördel för Opdivo, och detta innan överlevnadskurvorna började skilja sig.