Opdivo stabiliserar patientrapporterade livskvalitetsdata hos tidigare behandlade patienter med återfall eller metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp

Resultat från den pivotala fas III-studien CheckMate -141 visar att Opdivo® (nivolumab) stabiliserar patientrapporterade livskvalitetsdata hos tidigare behandlade patienter med återfall eller metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp

Behandling med Opdivo stabiliserade funktion och symtom, medan de patienter som fick behandling i form av kemoterapi uppvisade en statistiskt signifikant försämring.

Opdivo mer än fördubblade tiden till en försämring av det allmänna hälsotillståndet avseende de flesta parametrar.

Bristol-Myers Squibb har presenterat nya resultat avseende patientrapporterad livskvalitet utifrån ett explorativt effektmått i den pivotala fas III-studien CheckMate -141. I studien utvärderades Opdivo jämfört med den behandlande läkarens val av terapi (metotrexat, docetaxel eller cetuximab) vid behandling av patienter med metastaserad huvud-hals-cancer av skivepiteltyp, refraktära mot platinumbaserad behandling. De patienter som behandlades med Opdivo stabiliserades avseende symtom och funktion vilket inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande enligt tre olika hälsorelaterade livskvalitetsmått. Såväl patienter med PD-L1 uttryck som patienter utan något uttryck av PD-L1 som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi uppvisade en statistisk signifikant försämring av patientrapporterade livskvalitetsdata från baslinjen fram till vecka 15, jämfört med de patienter som behandlades med Opdivo. Behandling med Opdivo mer än fördubblade tiden till en försämring av de effektmått som utvärderade det allmänna hälsotillståndet och fördröjde signifikant tiden till försämrade symtom som trötthet, dyspné och sömnlöshet, jämfört med den behandlande läkarens val av terapi.

Dessa resultat presenterades den 9 oktober på ett ”Presidential Symposium” på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) (Abstract # LBA4). Resultaten publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Ungefär 90 procent av all huvud-hals-cancer är av skivepiteltyp och kan påverka patientens fysiologiska funktioner (andas, svälja, äta, och dricka), personliga egenskaper (utseende, tal och röst), sensoriska funktioner (smak, lukt, hörsel) samt psykologisk hälsa och hur man fungerar socialt.

– På Bristol-Myers Squibb strävar vi hela tiden efter att förbättra prognosen för patienter med svårbehandlad cancer och vi är stolta över att kunna bidra med vår forskning inom immunonkologi för att studera patienter med huvud-hals-cancer av skivepiteltyp.Dessa nya studieresultat från CheckMate -141, avseende livskvalitet, är viktiga och ger ytterligare förståelse för hur Opdivo kan hjälpa patienter med denna svårbehandlade sjukdom, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Om CheckMate -141
CheckMate -141 är en öppen fas III-studie som utvärderat Opdivo jämfört med den behandlande läkarens val av terapi för patienter med huvud-hals-cancer av skivepiteltyp. Patienterna som inkluderades i studien hade progredierande sjukdom eller återfall efter en platinumbaserad behandling som getts som behandling adjuvant, primärt, vid återfall eller vid metastaser.

Data avseende patienternas allmänna hälsotillstånd (PRO) inhämtades genom följande hälsorelaterade livskvalitetsmått; European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), EORTC Head and Neck Cancer-Specific Module (EORTC QLQ-H&N35) samt EQ-5D frågeformulär med tregradig skala avseende hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D). Frågeformulären fylldes i vid baslinjen (behandlingscykel ett, dag ett), vid vecka nio och därefter var sjätte vecka under tiden patienten fick behandling. Klinisk relevans bedömdes i form av en vedertagen skillnad (MID) med tio poäng eller mer enligt delskalor avseende livskvalitetsmåttet EORTC.

Vid vecka 15 visade resultaten från frågeformulären som utvärderade de två livskvalitetsmåtten EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-H&N35 att det fanns signifikanta skillnader i det allmänna hälsotillståndet, vid jämförelse mellan dem som behandlades med Opdivo och dem som fick den behandlande läkarens val av kemoterapi. Enligt livskvalitetsmåttet EORTC QLQ-C30 hade de patienter som behandlades med Opdivo stabil PRO vid baslinjen, medan de patienter som behandlades med den behandlande läkarens val av kemoterapi hade en signifikant och kliniskt betydande försämring avseende socialt välbefinnande, hur de fungerade arbetsmässigt (p<0,001 jämfört med Opdivo), trötthet (p<0,001 jämfört med Opdivo), dyspné (p<0,001 jämfört med Opdivo) och aptitförlust (p=0,004 jämfört med Opdivo). Opdivo mer än fördubblade mediantiden till försämring avseende patienternas övergripande allmänna hälsotillstånd jämfört med behandlande läkarens val av terapi (7,7 jämfört med 3,0 månader), fysisk funktion (7,8 jämfört med 3,6 månader), rollfunktion (8,6 jämfört med 3,8 månader), kognitiv funktion (7,8 jämfört med 3,3 månader) och social funktion (7,7 jämfört med 3,0 månader). Mediantiden till en försämring av kognitiva funktioner var 6,7 månader för Opdivo jämfört med 4,7 månader vid behandlande läkarens val av terapi. Behandling med Opdivo minskade också graden av kliniskt betydelsefull försämring avseende trötthet, sömnsvårigheter och dyspné med 50 procent (p=0,008).

Resultaten avseende livskvalitetsmåttet QLQ-H & N35 visade att patienterna som behandlades med Opdivo rapporterade en stabil PRO i förhållande till deras svar vid baslinjen, medan patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi hade en signifikant försämring av smärta (p=0,022 jämfört Opdivo), signifikant och kliniskt betydelsefull försämring av sensoriska problem (p<0,001 jämfört med Opdivo) och problem med sociala kontakter (p=0,001 jämfört med Opdivo). Opdivo minskade graden av kliniskt betydelsefull smärta med 74 procent (p<0,001 jämfört med behandlande läkarens val av terapi), sensoriska problem med 62 procent (p=0,002 jämfört med behandlande läkarens val av terapi) och obehag att prata inför andra med 51 procent (p=0,029 jämfört med behandlande läkarens val av terapi).

Enligt livskvalitetsmåttet EQ-5D VAS upplevde patienterna som behandlas med Opdivo ett stabilt allmänt hälsotillstånd, medan patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi upplevde försämring, med en statistiskt signifikant försämring efter 15 veckor (p=0,037). Mediantiden till det att det allmänna hälsotillståndet försämrades var nästan tre gånger längre för patienterna som behandlas med Opdivo, 9,1 månader jämfört med 3,3 månader för patienterna som behandlades med den behandlande läkarens val av terapi.

Om huvud-hals-cancer
Huvud-hals-cancer börjar vanligen i ett slags hudceller som kallas skivepitelceller, i den fuktiga ytan av slemhinnorna som finns bland annat i mun, näsa och hals. Huvud- hals-cancer är den sjunde vanligaste cancerformen i världen, med uppskattningsvis 600 000 nya fall per år. Mellan 223 000 till 300 000 personer dör varje år till följd av sjukdomen. Varje år diagnostiseras omkring 1 400 fall av huvud-hals-cancer i Sverige (1). Globalt förväntas antal fall av huvud-hals-cancer av skivepiteltyp öka med 17 procent mellan 2012 och 2022. För metastaserad sjukdom i stadium IV är den femåriga överlevnaden mindre än fyra procent. Riskfaktorer för att insjukna är bland annat tobak och alkohol. HPV-infektion (humant papillomvirus) är också en riskfaktor som bidrar till en snabb ökning av skivepitelcancer i munhåla och svalg (oral och orofaryngeal) i Europa och Nordamerika.