Opdivo, som monoterapi eller i kombination med Yervoy, visar god respons och totalöverlevnad hos patienter med återkommande småcellig lungcancer och tumörer med hög mutationsbörda

Analys av fas 1/2-studien CheckMate -032 visar att Opdivo, som monoterapi eller i kombination med Yervoy, visar god respons och totalöverlevnad hos patienter med återkommande småcellig lungcancer och tumörer med hög mutationsbörda

Hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda var den objektiva responsfrekvensen vid behandling med Opdivo som monoterapi 21% och vid kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy var den mer än dubbelt så hög (46%).

Hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda var totalöverlevnad efter ett års behandling med Opdivo 35% och nästan dubbelt så hög vid behandling med kombinationen Opdivo och Yervoy (62%).

Detta är de första resultaten som visar att tumörer med hög mutationsbörda kan utgöra en potentiell prediktiv biomarkör för en kombination av två immunonkologiska behandlingar.

Bristol-Myers Squibb har presenterat data från den öppna fas 1/2-studien CheckMate -032. I studien utvärderades Opdivo (nivolumab) som monoterapi samt kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy (ipilimumab) hos patienter som tidigare behandlats för småcellig lungcancer (SCLC) och hade tumörer som kunde utvärderas utifrån tumörer med hög mutationsbörda (TMB). Det primära effektmåttet var objektiv responsfrekvens (ORR) vilken bedömdes av en oberoende central kommitté, och där resultaten tidigare har presenterats för den samlade intention-to-treat-populationen (ITT-populationen) (n = 401). Den objektiva responsfrekvensen (ORR) i ITT-populationen var 11% hos de patienter som fått Opdivo och 22% hos de patienter som fått kombinationsbehandlingen. Hos patienterna i ITT-populationen hade 211 patienter (53%) ett mätbart resultat gällande tumörer med hög mutationsbörda (TMB) och de delades in i undergrupper med höga, mellan och låga nivåer av TMB.

Patienter med hög TMB som fick kombinationen Opdivo och Yervoy hade en objektiv responsfrekvens (ORR) på 46%; objektiv responsfrekvens (ORR) var 16% respektive 22% hos patienter med mellan och låga nivåer av TMB. Patienter med hög TMB som fick Opdivo hade en objektiv responsfrekvens (ORR) på 21%; objektiv responsfrekvensen (ORR) var 6,8% respektive 4,8% hos patienter med mellan och låga nivåer av TMB. 62% av patienterna med hög TMB som fick kombinationen Opdivo och Yervoy levde ett år efter påbörjad behandling; 20% respektive 23% av patienter med mellan och låga nivåer av TMB levde ett år efter påbörjad behandling. 35% av de patienter med hög TMB som fick Opdivo levde ett år efter påbörjad behandling; 26% respektive 22% av patienterna med mellan och låga nivåer av TMB levde ett år efter påbörjad behandling. Inga nya uppgifter avseende säkerhet presenterades vid denna analys.

Med tiden ackumulerar cancerceller mutationer, ett fenomen som inte återfinns bland kroppens normala celler. TMB är ett mått av mängden mutationer i tumörceller, och är en typ av biomarkör som undersöks för att utvärdera om den kan bidra till att förutse sannolikheten för att en patient kan dra nytta av immunonkologiska behandlingar.

Dessa data presenterades vid den 18:e världskonferensen om lungcancer (World Conference on Lung Cancer -WCLC) i Yokohama, Japan, under den muntliga presentationen ”Biomarker for Lung Cancer” (Abstract # 11063). Konferensen arrangeras av International Association for the Study of Lung Cancer.

– Att bedöma effekten av tumörers mutationsbörda (TMB) på behandlingsresultat är redan en viktig del av vår translationella forskning. Resultaten från CheckMate -032 på tidigare behandlad småcellig lungcancer tillsammans med det växande vetenskapliga underlaget gällande den här biomarkören ger oss goda skäl att vidare undersöka TMB för att försöka förstå dess relevans som en biomarkör som kan förutsäga resultat av immunterapi. Vi lägger just nu stort fokus på vårt utvecklingsprogram inom lungcancer, där vi analyserar nya biomarkörer för att identifiera patienter som kan ha störst sannolikt att få nytta av immunterapi, säger Anna Åleskog, Medicinsk Direktör, BMS Sverige.

Om CheckMate -032

CheckMate -032 är en pågående, öppen fas 1/2- studie som utvärderar säkerhet och effekt av Opdivo som monoterapi 3 mg/kg varannan vecka, samt kombinationen Opdivo 1 mg/kg och Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka i fyra cykler, hos avancerade eller metastaserade solida tumörer. Alla patienter behandlades tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Studien inkluderar patienter oavsett PD-L1-uttryck. Det primära effektmåttet är utredningsbedömd objektiv svarsfrekvens (ORR), i detta fall per RECIST version 1.1. Sekundära effektmått inkluderade säkerhet, total överlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS) och varaktig respons (DOR). Biomarkörsanalys var ett utforskande effektmått.

Förutom resultaten gällande objektiv svarsfrekvens (ORR) och total överlevnad (OS), presenterades även data över progressionsfri överlevnad (PFS) för patientpopulationen med mätbar TMB vid World Conference on Lung Cancer. Patienter med hög TMB som fick kombinationen Opdivo och Yervoy hade en ettårig progressionsfri överlevnad (PFS) på 30%, och hos patienter med mellan och låga nivåer av TMB var PFS 8% respektive 6,2%. Den ettåriga progressionsfria överlevnaden var 21% hos patienter med hög TMB som fick Opdivo i monoterapi och 3% hos patienter med mellannivåer av TMB. Progressionsfri överlevnad (PFS) var inte mätbart hos patienter med lågt TMB.

Om småcellig lungcancer

Småcellig lungcancer (SCLC) är en av de två huvudtyperna av lungcancer, och under flera decennier har den varit en av de vanligaste cancerformen i världen. Småcellig lungcancer (SCLC) står för cirka 10-15% av alla lungcancerfall. Överlevnadsgraden varierar beroende på i vilket stadium cancerdiagnosen ställs och den femåriga överlevnadsfrekvensen tenderar att vara lägre än vid icke-småcellig lungcancer. Småcellig lungcancer (SCLC) växer snabbare och symtomen upptäcks ofta inte förrän cancern har nått avancerat stadium. Globalt sett ligger den femåriga överlevnadsfrekvensen för småcellig lungcancer (SCLC) i stadium I på mellan 20% och 40%, medan femårsöverlevnaden för SCLC i stadium IV är 1%.