Opdivo (nivolumab) visar på 87 % respons vid behandling av recidiverande eller refraktär Hodgkin lymfom

Resultaten ger stöd åt Opdivo som så kallad genombrottsterapi, en benämning man tidigare fått av amerikanska läkemedelsmyndigheten, för behandling av patienter med Hodgkin lymfom som sviktat på autolog stamcellstransplantation och brentuximab
Säkerhets- och tolerabilitetsdata, vilket var primära effektmått för studien, låg i linje med andra studier på Opdivo
Resultat från en annan behandlingsgrupp i studien visade på lovande effekt med Opdivo vid behandling av non-Hodgkin lymfom
(Stockholm, 6 december, 2014) – Bristol-Myers Squibb meddelar idag positiva resultat från en patientgrupp i den pågående fas 1b-studien (Checkmate -039) som utvärderar PD1-hämmaren Opdivo (nivolumab) på patienter med recidiverande eller refraktär hematologisk cancer (n = 23). Resultaten visade hög respons hos patienter med recidiverande eller refraktär klassisk Hodgkin lymfom (HL), med en övergripande svarsfrekvens på 87 % (n = 20) och stabil sjukdom hos 13 % (n = 3). Dessa data publiceras idag i The New England Journal of Medicine (NEJM) och lyfts fram under en pressträff på lördag, den 6 december, under den 56:e årliga amerikanska hematologikongressen (American Society for Hematology), (abstrakt # 289).

Initial standardbehandling för patienter med HL är kemoterapi och/eller strålbehandling, följt av en autolog stamcellstransplantation (ASCT) om sjukdomen återkommer. För dem som fått återfall inom ett år efter standardbehandling med exempelvis ASCT är medianöverlevnaden endast 1,3 år efter att sjukdomen fortskridit.

“Trots den existerande behandlingsarsenalen, svarar denna patientgrupp på behandling under relativt kort tid och upplever ofta återfall/progress. Det finns således ett omedelbart behov av att hitta nya möjligheter som kan förbättra behandlingsutfallet för dessa patienter”, säger Magnus Björkholm, hematolog och professor i medicin på Karolinska Institutet.

”Resultaten med Opdivo är otroligt uppmuntrande eftersom de visar att en immunonkologisk behandlingsstrategi som hämmar ”reglerande” signalvägar och har potential att appliceras på lymfom.”

Resultaten från Checkmate -039 styrker den första genombrottsterapibenämningen på Opdivo som beviljades i maj 2014 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för behandling av patienter med HL som sviktat på autolog stamcellstransplantation och brentuximab.

”Bristol-Myers Squibb har ett långtgående engagemang för behandling av hematologiska cancerformer, och vi fortsätter att utveckla potentiella behandlingsalternativ för denna patientgrupp genom vår ledande plats inom immunonkologi”, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

“Dessa nya data med Opdivo representerar nästa steg mot vårt mål att identifiera behandlingar som kan förändra vårdstandarden för många olika cancerformer.”

På måndag den 8 december kommer ytterligare resultat från Checkmate -039 att lyftas fram i en muntlig presentation (abstrakt # 291) som kan stödja Opdivos potential för behandling av patienter med recidiv eller refraktär non-Hodgkin lymfom. Denna pågående fas 1-studie undersöker också kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid hematologisk cancer. Data från den delen av studien kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

Bristol-Myers Squibb har föreslagit namnet Opdivo som, om det godkänns av läkemedelsmyndigheterna, kommer att bli varumärkesnamn för nivolumab.

Om CheckMate -039

CheckMate -039 är en pågående fas 1-dosupptrappningsstudie på patienter med recidiverande eller refraktär hematologisk cancer. En kohort i studien utvärderar effekten av Opdivo på patienter med HL efter svikt på autolog stamcellstransplantation och brentuximab. Den kohorten omfattar 23 patienter som behandlats med Opdivo (3 mg/kg) vid vecka ett, vecka fyra och därefter under varannan vecka. Behandlingen fortsatte fram till sjukdomsprogression, komplett respons eller under max två år. De primära effektmåtten inkluderade utvärdering av säkerhet och tolerabilitet för Opdivo. Som sekundära effektmått utvärderades antitumöraktivitet, farmakokinetik och immunogenicitet medierad av nivolumab samt uttryck av PDL-1 och PD-L2 som prediktiva biomarkörer.

I studien svarade 87 % (n = 20) på behandling, 17 % (n = 4) uppnådde komplett respons och 70 % (n = 16) partiell respons. Hos de återstående patienterna, 13 % (n = 3) höll sig sjukdomen stabil. Av de patienter som uppnådde en komplett samt partiell respons, svarade 60 % (n = 12) inom åtta veckor (intervall: 3-39 veckor). Data från studien visade också en progressionsfri överlevnad på 86 % vid 24 veckor, vilket innebär att patienterna levde sex månader längre utan att sjukdomen försämrades.

Säkerhetsdata rapporterades för alla patienter som behandlades i studien. Sammantaget rapporterades läkemedelsrelaterade biverkningar av någon grad hos 78 % av patienterna (n = 18), de vanligaste var hudutslag (22 %) och minskat antal blodplättar (17 %). Biverkningar av grad 3 rapporterades hos 22 % av patienterna (n = 5). Det fanns inga behandlingsrelaterade grad 4/5-biverkningar rapporterade.

Om Opdivo

Cancerceller kan utnyttja ”reglerande” signalvägar såsom checkpointvägar, för att gömma sig och skydda tumören från en attack från immunsystemet. Opdivo är en human PD-1 immuncheckpointhämmare som binder till checkpointhämmarreceptorn PD-1 (programmed death-1) som uttrycks på aktiverade T-celler.

Bristol-Myers Squibb har ett brett globalt utvecklingsprogram för att studera Opdivo vid olika cancerformer. Det består av mer än 35 studier med Opdivo som monoterapi eller i kombination med andra behandlingsregimer, och omfattar över 7 000 patienter världen över. Bland dessa finns flera potentiella registreringsstudier på icke-småcellig lungcancer (NSCLC), malignt melanom, njurcellskarcinom (RCC), huvud- och halscancer, glioblastom och non-Hodgkin lymfom.

År 2013 gav den amerikanska läkemedelsmyndigheten Opdivo (nivolumab) ett så kallat fast track för NSCLC, melanom och RCC. I april 2014 inledde företaget en ansökan för användning av Opdivo på patienter som tidigare behandlats i tredje linjen vid NSCLC av skivepiteltyp och man räknar med att slutföra inlämnandet i slutet av året. I maj 2014 utsåg amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, Opdivo till så kallad genombrottsterapi för behandling av patienter med Hodgkin lymfom som sviktat på autolog stamcellstransplantation och brentuximab. Den 4:e juli meddelade Ono Pharmaceuticals att Opdivo fått tillverknings- och marknadsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke operabelt melanom, vilket gör Opdivo till den första PD-1 immuncheckpointhämmare att få regulatoriskt godkännande över hela världen. Den 26:e september meddelade Bristol-Myers Squibb att amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gett ”priority review” d.v.s. förkortad handläggningstid för Opdivo vid indikationen tidigare behandlat avancerat melanom med målet att ha ett beslut 30:e mars 2015. FDA gav också Opdivo genombrottsterapistatus för samma indikation. Inom EU har Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) meddelat att man ska utvärdera marknadstillstånd för Opdivo för behandling av avancerat melanom. Ansökan har även blivit accepterad att genomgå en påskyndad utvärdering ”accelerated assessment” av EMAs kommitté för läkemedel (CHMP). EMA utvärderar också en ansökan om marknadstillstånd för nivolumab vid icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Om Hodgkin Lymfom

Hodgkin lymfom (HL), även känd som Hodgkins sjukdom, är en cancer i lymfsystemet som börjar i de vita blodkropparna. HL är en av två huvudtyper av lymfom. Den femåriga överlevnaden för avancerad HL är cirka 65 procent i USA. Medianåldern för diagnos i USA är 38 år. I år förväntas mer än 9 100 nya fall diagnostiseras med mer än 1 100 förväntade dödsfall.

I Sverige drabbas årligen cirka 160 personer av Hodgkin lymfom, vilket innebär att det är en av de 10 vanligaste undergrupperna av lymfom.