Opdivo (nivolumab) vid indikation adjuvant behandling av melanom

Opdivo (nivolumab) vid indikation adjuvant behandling av melanom

NT-rådets yttrande till landstingen 2018-11-27
Rekommendation och sammanvägd bedömningNT-rådets rekommendation till landstingen är:- att Opdivo bör införas som ett behandlingsalternativ* för adjuvant behandling av melanom

Tillståndets svårighetsgrad anses hög
Åtgärdens effektstorlek är måttlig
Tillståndet är mindre vanligt
Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är måttlig
Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska värderingen är låg

TLV värderar kostnaden per QALY för Opdivo jämfört med observation till cirka 370 000 kronor baserat på listpriset. Opdivo har varit föremål för en nationell upphandling enligt LOU, i vilken alla landsting deltagit. Avtal har tecknats som innebär att landstingen får en del av kostnaden återbetald.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Opdivo för adjuvant behandling av melanom kan betraktas som kostnadseffektivt.

Läs hela yttrandet HÄR