Opdivo och Keytruda för adjuvant behandling av melanom

NT-rådets yttrande till landstingen 2019-01-31

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NT-rådets rekommendation till landstingen är:

  • att Opdivo eller Keytruda bör användas för adjuvant behandling av melanom med hög risk för recidiv*.

Tillståndets svårighetsgrad anses hög
Tillståndet är mindre vanligt

Opdivo

Åtgärdens effektstorlek är måttlig

Tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen är måttlig

Tillförlitligheten i den hälsoekonomiska värderingen är låg

TLV värderar kostnaden per QALY för Opdivo jämfört med observation till cirka 370 000 kronor baserat på listpriset. Opdivo har varit föremål för en nationell upphandling enligt LOU, i vilken alla landsting deltagit. Avtal har tecknats som innebär att landstingen får en del av kostnaden återbetald. En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Opdivo för adjuvant behandling av melanom kan betraktas som kostnadseffektivt.

Keytruda

NT-rådet har sedan 2018-10-12 en ny arbetsmodell för framtagande av rekommendationer gällande PD1- och PD-L1-hämmare, som innebär att för nya indikationer av PD1- och PD-L1-hämmare där det sedan tidigare finns en rekommendation från NT-rådet för en liknande indikation, görs ingen hälsoekonomisk värdering av TLV. Istället baseras NT-rådets rekommendation på en bedömning av relativ effekt och säkerhet för den nya behandlingen som görs av aktuell nationell vårdprogramgrupp samt det upphandlade priset för läkemedlet.

Den nationella vårdprogramgruppen för melanom har gjort en medicinsk bedömning av den relativa effekten och säkerheten av behandlingen i förhållande till Opdivo. Den nationella vårdprogramgruppen bedömer att effekten av behandlingarna är i stort sett likvärdiga. NT-rådets sammanvägda bedömning bygger på vårdprogramgruppens bedömning och det nationellt upphandlade priset för Keytruda. NT-rådet betraktar behandlingen som kostnadseffektiv.

*Opdivo och Keytruda för adjuvant behandling av melanom minskar risken för återfall. Patienter med stadium IIIB-IIID samt IV bör erbjudas behandling. För patienter med stadium IIIA kan behandling övervägas. NT-rådet hänvisar till nationella vårdprogramgruppen.

Läs hela yttrandet HÄR