Opdivo i kombination med Yervoy visar tydlig klinisk respons i första linjen vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Opdivo® (nivolumab) i kombination med Yervoy® (ipilimumab) visar tydlig klinisk respons i första linjens behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer, enligt uppdaterade resultat från fas Ib-studien CheckMate -012

Behandling med Opdivo i kombination med Yervoy visade en bekräftad objektiv svarsfrekvens hos 57 procent av patienterna som hade mer än en procent i PD-L1 uttryck. Detta är en fördubbling av den svarsfrekvens som tidigare rapporterats för behandling med Opdivo som monoterapi.

De patienter som fick kombinationsbehandlingen visade en förbättrad effekt med ökande PD-L1 uttryck. Den högsta svarsfrekvensen var på 92 procent för patienter med 50 procent eller mer i PD-L1 uttryck.

Antalet patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar var likvärdig i gruppen som fick kombinationsbehandlingen jämfört med gruppen som fick Opdivo som monoterapi.

Bristol-Myers Squibb har presenterat uppdaterade resultat från studien CheckMate -012. Det är en multiarmad, fas Ib-studie som utvärderat de två immunonkologiska läkemedlen Opdivo och Yervoy, vid behandling av kemoterapinaiva patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). I denna studie har Opdivo administrerats som monoterapi eller som en del i en kombination med andra läkemedel, inklusive Yervoy, vid olika doser och scheman. Data från Opdivo som monoterapi och andra kohorter från denna studie har tidigare rapporterats. Dessa uppdaterade resultat inkluderar resultat från en sammanslagen analys av två kohorter med Opdivo i kombination med Yervoy, (3 mg/kg Opdivo varannan vecka plus 1 mg/kg av Yervoy antingen var sjätte (Q6W) eller var 12:e vecka (Q12W) (n=77)). Analysen visar att omfattningen av svarsfrekvensen från kombinationsbehandlingen förstärktes med ökade PD-L1 uttryck. I dessa kohorter med kombinationsbehandling var den bekräftade objektiva svarsfrekvensen (ORR) hos patienter med ≥1 procent PD-L1 uttryck 57 procent och bekräftade ORR var 92 procent (n=12/13) hos patienter med ≥50 procent PD-L1 uttryck. ORR i den totala populationen var 47 procent och 39 procent för Q12W respektive Q6W. Behandlingsrelaterade biverkningar som rapporterades, grad 3-4, var 37 procent för Q12W, 33 procent för Q6W och 19 procent för Opdivo monoterapikohorten. Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts rapporterade hos fem, åtta och tio procent av patienterna i Q12W, Q6W respektive Opdivo monoterapigruppen. Det rapporterades inga behandlingsrelaterade dödsfall.

Dessa data presenterades vid den årliga cancerkongressen ASCO, 52nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, under en muntlig presentation, abstract # 3001 (1).

Resultaten från CheckMate -012 bekräftar värdet av den valda doseringen, 3 mg/kg Opdivo varannan vecka plus 1 mg/kg Yervoy var sjätte vecka, som har utvärderas i fortsatta studier, inklusive fas III-studien CheckMate -227. I CheckMate -227 utvärderas Opdivo, Opdivo i kombination med Yervoy, eller Opdivo och platinabaserad dubbel kemoterapi jämfört med platinabaserad dubbel kemoterapi hos kemoterapinaiva patienter i stadium IV eller patienter med återfall med icke-småcellig lungcancer.

– Resultaten vi ser för Opdivo och Yervoy som kombinationsbehandling i första linjen vid icke-småcellig lungcancer är övertygande. Dessa data stärker vår förhoppning om att kunna fastställa ett optimalt doseringsschema för vidare effekt- och säkerhetsstudier av denna kombinationsmöjlighet för behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Målet för vår fortsatta forskning inom immunonkologi är att kunna erbjuda patienter med lungcancer bättre behandlingsmöjligheter även i första linjens behandling, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

CheckMate -012
CheckMate -012 är en multiarmad fas Ib-studie som utvärderat säkerhet och tolerabilitet av Opdivo hos kemoterapinaiva patienterna med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), antingen som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel, inklusive Yervoy, vid olika doser och scheman. Det primära effektmåttet i studien var säkerhet och det sekundära effektmåttet var objektiv svarsfrekvens (ORR) och 24 veckors progressionsfri överlevnad (PFS). Explorativa effektmått i studien inkluderade även totalöverlevnad (OS) och effekt i förhållande till PD-L1 uttryck. I studien testades patienterna med avseende på PD-L1 uttryck och 68 procent av patienterna i Q12W kohorten och 77 procent av patienterna i Q6W kohorten uttryckte PD-L1.