Opdivo i kombination med kemoterapi visade förbättrad PFS vid första linjens behandling av patienter med lungcancer och ett PD-L1-uttryck under en procent

Opdivo i kombination med kemoterapi visade förbättrad progressionsfri överlevnad jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lungcancer och ett PD-L1-uttryck under en procent i CheckMate -227

Studien, som presenterades vid ASCO 2018, innehåller viktiga effektdata för behandling med olika immunonkologiska kombinationer, I-O plus I-O samt I-O plus kemoterapi, från en och samma randomiserade studie.

Resultat avseende tumörmutationsbörda för de bägge Opdivo-baserade kombinationerna kommer att presenteras.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar delar av resultat från fas III-studien CheckMate-227. Studien utvärderar kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) i lågdos samt kombinationen Opdivo och kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). I denna del av studien (del 1b) ingår patienter med tumörhistologier av både skivepiteltyp och icke-skivepiteltyp och med ett PD-L1-uttryck på mindre än en procent (<1%).

Resultat enligt en i förväg planerad så kallad deskriptiv analys, visar att kombinationen med Opdivo och kemoterapi (n=177) förlängde den progressionsfria överlevnaden (PFS) jämfört med kemoterapi (n=186) hos patienter med PD-L1-uttryck på mindre än en procent (HR 0,74; 95% KI: 0,58 till 0,94). Progressionsfri överlevnad (PFS) är ett sekundärt effektmått för kombinationen Opdivo och kemoterapi i denna del av studien (del 1b).

En explorativ analys av patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB) ≥10 mutationer/megabas (mut/Mb) och ett PD-L1-uttryck på mindre än en procent (<1%) presenterades också. Den visar att efter ett år var den progressionsfria överlevnaden 45 procent för de som fått kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos (n=38), 27 procent för de som fått kombinationen Opdivo och kemoterapi (n=43), och 8 procent för de som fått enbart kemoterapi (n=48). Hos patienter med tumörer med låg mutationsbörda TMB (<10 mut/Mb) och ett PD-L1-uttryck på mindre än en procent (<1%) var den ettåriga progressionsfria överlevnaden 18 procent med såväl kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos (n=52) som kombinationen Opdivo och kemoterapi (n=54), och för kemoterapi var den 16 procent (n=59).

Resultaten från del 1b av CheckMate -227 presenterades den 4 juni 2018 vid American Society of Clinical Oncologys årliga kongress (ASCO) i Chicago. (Abstract #9001).

– Behandlingen av icke-småcellig lungcancer utvecklas ständigt. Resultaten för kombinationsbehandling med Opdivo från CheckMate -227 är ett framsteg för vår immunonkologiska forskning. Dessa resultat ökar förståelsen för hur prediktiva biomarkörer kan avgöra vilka patienter som kan ha bäst nytta av dessa immunonkologiska kombinationsbehandlingar, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Behandlingsrelaterade biverkningar (TRAEs) av grad 3-4, observerades i denna analys hos 25 procent av patienterna som fick kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos, hos 52 procent av patienterna som fick kombinationen Opdivo och kemoterapi, och hos 35 procent av patienterna som fick endast kemoterapi. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna vid kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos var leverrelaterade symptom (8%), gastrointestinala symptom (3%), endokrina symptom (3%), hudreaktioner (3%), diarré (2%), anemi 2%), trötthet (1%), asteni (1%) och illamående (1%). De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna av grad 3-4 vid kombinationen Opdivo och kemoterapi var anemi (17%), neutropeni (12%), minskat antal neutrofiler (10%), trötthet (5%), leverrelaterade symptom (3%), minskad aptit (2%), illamående (2%), gastrointestinala symptom (2%), diarré (1%), hudreaktioner (1%) och endokrina symptom (0,6%).

Om CheckMate -227

CheckMate -227 är en öppen fas III-studie som utvärderar Opdivo-baserade regimer jämfört med platinumbaserad kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepitelhistologi eller skivepitelhistologi. Studien består av tre delar:

Del 1a: Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos, eller Opdivo som monoterapi jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer har PD-L1-uttryck.

Del 1b: Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos, eller Opdivo i kombination med kemoterapi, jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer inte har PD-L1-uttryck.

Del 2: Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med kemoterapi undersökt i en bred patientpopulation, oavsett PD-L1-uttryck eller förekomst av tumörer med hög mutationsbörda (TMB).

Det finns två primära effektmått i del 1 för kombinationen Opdivo plus Yervoy (jämfört med kemoterapi): total överlevnad (OS) hos patienter vars tumörer har PD-L1-uttryck (bedömt hos patienter inskrivna i del 1a) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB ≥10 mut/Mb) oavsett PD-L1-uttryck (bedömt hos patienter inskrivna i Del 1a och 1b).

Data för progressionsfri överlevnad som en utav de primära effektmåtten har tidigare presenterats vid American Association for Cancer Researchs årliga kongress 2018 och publicerades i New England Journal of Medicine.

I del 1b i denna studie randomiserades patienterna enligt 1:1:1 till att få Opdivo 3 mg/kg varannan vecka och Yervoy i lågdos 1 mg/kg var sjätte vecka (n=187); Opdivo 360 mg plus histologi- och platinumbaserad kemoterapi var tredje vecka i upp till fyra cykler, följt av Opdivo som monoterapi (n=177); och histologi- och platinumbaserad kemoterapi var tredje vecka i upp till fyra cykler (n=186). I studien utvärderades TMB med hjälp av den validerade analysen FoundationOne CDx.

Det primära effektmåttet i del 2 är total överlevnad (OS).