Opdivo godkänt för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer

Opdivo godkänt för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer

Europeiska kommissionen har godkänt Bristol-Myers Squibbs Opdivo® (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer

Opdivo är den första och enda PD1-hämmaren som är godkänd för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

Opdivo är det första läkemedlet som visat en signifikant förbättring av totalöverlevnad, det primära effektmåttet i studien, jämfört med everolimus, hos patienter som tidigare fått behandling för avancerad njurcellscancer, baserat på data från fas III-studien CheckMate-025.

Detta godkännande innebär att Opdivo är den enda PD1-hämmaren i Europa som visat en överlevnadsfördel vid tre olika tumörtyper, jämfört med dagens standardbehandling.

Bristol-Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo för ytterligare en indikation, nämligen som monoterapi för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcellscancer (RCC) efter tidigare behandling. Opdivo är den första och enda godkända PD-1 immuncheckpointhämmaren i Europa som visat en signifikant överlevnadsfördel (OS) jämfört med dagens standardbehandling hos denna patientgrupp. Godkännandet innebär att Opdivo får marknadsföras för denna nya indikation i alla 28 medlemsstater inom EU.

– Det nya godkännandet speglar vårt mål att ge en möjlighet till långtidsöverlevnad till en bred patientgrupp och vi kan nu även erbjuda Opdivo till tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer. Opdivo är den enda godkända PD1-hämmaren i Europa som visar en signifikant fördel vad gäller överlevnad i denna patientgrupp. Vi på Bristol-Myers Squibb strävar efter att kunna tillhandahålla nya behandlingsalternativ så fort som möjligt för att kunna hjälpa fler patienter. På mindre än ett år har vi utökat godkännandet för Opdivo i Europa till att innefatta tre olika typer av avancerad cancer, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Godkännandet baseras på data från fas III-studien CheckMate -025 som publicerats i The New England Journal of Medicine. I studien CheckMate -025 utvärderades Opdivo hos patienter med avancerad njurcellscancer (klarcellig njurcellscancer) som tidigare fått angiogeneshämmare jämfört med behandling med everolimus.

Patienterna som behandlades med Opdivo fick en överlevnadsfördel (OS) med en mediantid på 25 månader, jämfört med 19,6 månader för de patienter som behandlades med everolimus (HR: 0,73; (98,5% KI, 0,57–0,93; p=0,0018)). Detta innebär en förbättring med drygt fem månader jämfört med dagens standardbehandling. CheckMate -025 utvärderade även patienternas livskvalitet (QoL). Förutom den förbättrade överlevanden upplevde de patienter som behandlades med Opdivo en förbättrad livskvalitet under hela behandlingen, jämfört med de patienter som fick everolimus.

Första PD1-hämmaren som visat en signifikant överlevnadsfördel hos tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer
CheckMate -025 är en öppen, randomiserad, fas III-studie som har utvärderat Opdivo jämfört med everolimus, vid behandling av patienter som tidigare fått angiogeneshämmare för behandling av avancerad njurcellscancer (klarcellig njurcellscancer). Det primära effektmåttet för studien var totalöverlevand (OS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) var sekundärt effektmått. Patienterna i studien randomiserades till att få antingen Opdivo (3 mg/kg intravenöst varannan vecka) eller everolimus (10 mg oralt en gång om dagen). Den förspecificerad interimsanalysen genomfördes när 398 händelser hade observerats (70% av de planerade antal händelserna definierade för final analys).

Resultat från CheckMate -025 visar att de patienter som behandlades med Opdivo hade en överlevnadsfördel (OS) på drygt fem månader, med en mediantid för totalöverlevnad på 25 månader, jämfört med 19,6 månader för de patienter som behandlades med everolimus (HR: 0,73; (98,5% KI, 0,57–0,93; p = 0,0018)). Fördelen i totalöverlevnad observerades oavsett uttryck av PD-L1. Utöver förbättrad totalöverlevnad visade Opdivo en överlägsen objektiv svarsfrekvens (ORR) jämfört med everolimus (25,1% (95% KI: 21-29,6) jämfört med 5,4% (95% CI: 3,4-8,0)). 49 patienter (47,6%) som fick respons/svar med Opdivo fortsatte att svara på behandlingen i upp till 27,6 månader.

Förutom fördelen i totalöverlevnad visade studien också att de patienter som behandlades med Opdivo upplevde en förbättring över tid av sjukdomsrelaterade symtom och hälsorelaterad livskvalitet (QoL), jämfört med de patienter som fick everolimus. Patienterna bedömdes med hjälp av de validerade och pålitliga graderingarna ”the Functional Assessment of Cancer Therapy-Kidney Symptom Index-Disease Related Symptoms (FKSI-DRS)” och “the EuroQoL EQ-5D”. Resultat visar att så tidigt som vecka 20 hade patienterna som fått Opdivo en signifikant förbättring av sjukdomsrelaterade symtom, medan patienterna som fick everolimus visade en betydande försämring i vecka fyra.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -025 överensstämde väl med vad som har rapporterats i tidigare studier. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 47 procent av patienterna som fick Opdivo. De vanligaste allvarliga biverkningar som rapporterades hos minst två procent av patienterna som fick Opdivo var akut njursvikt, pleurautgjutning, lunginflammation, diarré och hyperkalcemi. De vanligaste biverkningarna hos patienterna som behandlats med Opdivo jämfört med everolimus (rapporterats hos > 20% av patienterna) var uttalad trötthet (56%, 57%), hosta (34%, 38%), illamående (28%, 29%), hudutslag (28%, 36%), dyspné (27%, 31%), diarré (25%, 32%), förstoppning (23%, 18%), minskad aptit (23%, 30%), ryggsmärta (21%, 16%) och ledsmärta (20%, 14%).

För mer information om Opdivo se här: www.fass.se

Om njurcellscancer
Njurcellscancer (RCC) är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna och drygt 100 000 personer i världen dör varje år till följd av denna sjukdom. Den vanligaste formen, klarcellig njurcellscancer, står för cirka 80 till 90 procent av alla njurcellscancerfall. Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor, och flest drabbade bor i Nordamerika eller i Europa. Globalt sett så är femårsöverlevnad för dem som fått diagnosen avancerad njurcancer 12,1 procent. Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige och de som får sjukdomen är oftast i 60–70-års åldern.