Opdivo ger förbättrad återfallsfri överlevnad (RFS) jämfört med Yervoy för patienter med högriskmelanom

Fas 3- studien CheckMate -238 visar att Opdivo ger förbättrad återfallsfri överlevnad (RFS) jämfört med Yervoy för patienter med högriskmelanom

Opdivo är den första PD-1 immuncheckpointhämmare som visat förbättrad återfallsfri överlevnad RFS, och den enda immunonkologiska behandlingen som visat effekt jämfört med en aktiv kontroll i denna patientgrupp.

Adjuvant behandling med Opdivo tolererades väl av patienterna. Hos 14 procent av patienterna rapporterades biverkningar av grad 3-4 och 10 procent fick avbryta behandlingen på grund av biverkningar.

Bristol-Myers Squibb presenterar data som visar att behandling med Opdivo (nivolumab) 3 mg/kg resulterade i en signifikant förbättring av återfallsfri överlevnad (RFS), jämfört med Yervoy (ipilimumab) 10 mg/kg, hos patienter som genomgått fullständig resektion av högriskmelanom i stadium IIIb/c eller stadium IV. Som en uppföljning på de resultat som tillkännagavs den 5 juli presenterades detaljerade resultat från fas 3-studien CheckMate -238 under den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) 2017 i Madrid, Spanien. Resultaten publiceras också samtidigt i New England Journal of Medicine (NEJM).

Vid den planerade interimsanalysen uppnådde Opdivo sitt primära effektmått, vilket visar en statistiskt signifikant förbättring av RFS på 35% (HR 0,65; 97,56% CI: 0,51 till 0,83; p <0,0001) jämfört med Yervoy. RFS vid 18-månader var 66,4% (95% CI: 61,8 till 70,6) hos Opdivo-gruppen och 52,7% (47,8 till 57,4) hos Yervoy-gruppen. Mediantiden för återfallsfri överlevnad (RFS) hade ännu inte nåtts för någon grupp vid tidpunkten för analysen. Förbättringen var även konsekvent hos subgrupper, inklusive patienter med BRAF-mutation och patienter utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp). Inga nya säkerhetssignaler identifierades heller i studien.

– Under senare år har ett flertal nya behandlingar för melanom introducerats för de patienter som har spridd sjukdom. För patienter med mer begränsad sjukdom till lokalt lymfkörtelengagemang har fram till nu kirurgi ibland kombinerat med strålbehandling varit enda behandling. Dessa patienter har en hög risk för återfall i sjukdom och dålig prognos. Det finns därför behov av effektivare adjuvant behandling i denna patientgrupp. Resultaten som observerades i CheckMate -238 är mycket glädjande och visar att de patienter som erhöll Opdivo hade en tydligt minskad risk för återfall i sjukdom (RFS) med begränsade biverkningar och visar Opdivos potential som adjuvant behandling av melanom, säger Lars Ny, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Behandlingsrelaterade biverkningar (AE), som ledde till avbrott i behandling rapporterades hos 9,7 % av patienterna i Opdivo-gruppen, jämfört med 42,6% av patienterna i Yervoy-gruppen. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 rapporterades hos 14,4% av patienterna i Opdivo-gruppen, och av 45,9% i Yervoy-gruppen. De vanligaste orsakerna till behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbrott i den grupp patienter som fick Opdivo var diarré (1,5%) och kolit (1,1%). I Yervoy-gruppen var de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna som ledde till avbrott diarré (10,2%), kolit (8,2%), hypofysit (4,2%), förhöjda levervärden; alaninaminotransferas och aspartataminotransferas (3,5% respektive 2,9%), hepatit (1,5 %) och pneumonit (1,5%). Det finns inga behandlingsrelaterade dödsfall rapporterade i Opdivo-gruppen och två behandlingsrelaterade dödsfall rapporterade i Yervoy-gruppen, vilka inträffade mer än 100 dagar efter behandlingen.

– Dessa data visar att Opdivo är den första PD-1hämmare som avsevärt förbättrar återfallsfri överlevnad och den enda immunonkologiska substansen som visat bättre resultat vad gäller tolerans jämfört med en aktiv kontroll vid adjuvant behandling av melanom. Resultaten är ett intressant komplement till den framgång vi redan har sett vid behandling med Yervoy som adjuvant behandling, och en viktig del i vår cancerforskning. Vi fortsätter att undersöka olika behandlingsmöjligheter, framförallt för att kunna hantera tidigare stadier av sjukdomen, säger Anna Åleskog, Medicinsk Direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -238

CheckMate -238 är en pågående, randomiserad, dubbelblind fas 3-studie som jämför Opdivo med Yervoy vid behandling av patienter som har genomgått komplett kirurgisk resektion av melanom i stadium IIIb/c eller IV. Studien randomiserade 906 patienter till att antingen få Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka, eller Yervoy 10 mg/kg intravenöst var tredje vecka i fyra doser och därefter var 12:e vecka tills dokumenterad sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Maximal behandlingstid var ett år. Det primära effektmåttet för denna studie är återfallsfri överlevnad, definierad som tiden mellan randomiseringen och datumet för det första återfallet eller dödsfallet.

Adjuvant behandling av Melanom

Malignt melanom uppdelas i olika stadier, 0-IV, beroende på var cancern är placerad, tumörens tjocklek, om det finns sår i tumören, om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna och hur långt cancern har spridit sig utanför lymfkörtlarna.

Hos patienter med regionala lymfkörtelmetastaser, det vill säga malignt melanom i stadium III där det finns spridning från tumörens närliggande lymfkörtlar men ingen spridning till avlägsna lymfkörtlar eller andra delar av kroppen (mestastaserat). Detta stadium kräver kirurgisk behandling av den primära tumören såväl som de närliggande lymfkörtlarna. Vissa patienter kan också få adjuvant behandling. Trots kirurgiskt ingrepp och potentiell adjuvant behandling återinsjuknar de flesta patienter i sjukdomen och får utveckling mot metastaserande sjukdom. Efter fem år har majoriteten av patienterna i sjukdomsstadium 3B och 3C (68% respektive 89%) sjukdomsåterfall.