Opdivo EU-godkänt som adjuvant behandling för patienter med malignt melanom

Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo som adjuvant behandling för patienter med malignt melanom som involverar lymfkörtlar eller spridit sig till andra organ och fullständigt avlägsnats genom operation

Opdivo är den första och enda PD1-immuncheckpointhämmare med en godkänd indikation för adjuvant behandling i Europeiska unionen (EU).

Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo (nivolumab) som adjuvant behandling av patienter med malignt melanom som involverat lymfkörtlar eller som har spridit sig (metastaserat) och som först fullständigt avlägsnats genom operation (total resektion). Denna indikation gäller både patienter med BRAF-mutation och utan BRAF-mutation (så kallad vildtyp). Det innebär att Opdivo är den första och enda PD1-immuncheckpointhämmare med en godkänd indikation för adjuvant behandling i Europeiska unionen (EU), och som här är godkänt för åtta olika indikationer och som inkluderar sex olika tumörtyper.

EU-godkännandet baseras på resultat från den pågående, randomiserade, dubbelblinda fas III-studien CheckMate -238, som jämfört Opdivo (nivolumab) 3 mg/kg med Yervoy (ipilimumab) 10 mg/kg vid behandling av patienter med malignt melanom efter att de genomgått fullständig resektion (operation). Patienterna som deltar i studien har klassificerats som stadium IIIB/C eller stadium IV, så kallad högriskmelanom, enligt sjunde utgåvan av AJCCs (American Joint Committee on Cancer) ”Cancer Staging Manual”. Vid 18 månader hade 66,4 procent av patienterna i Opdivo-gruppen inte fått återfall (RFS, återfallsfri överlevnad) (95% KI: 61,8 till 70,6) jämfört med 52,7 procent av patienterna i Yervoy-gruppen (95% KI: 47,8 till 57,4). Opdivo visade sig samtidigt minska risken för återfall med 35 procent jämfört med Yervoy (HR 0,65; 97,56% KI: 0,51 till 0,83; p<0,0001). Adjuvant behandling med Opdivo tolererades väl av patienterna. Hos 14 procent av patienterna rapporterades behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 och 9,7 procent fick avbryta behandlingen på grund av toxicitet.

– Vi är mycket glada att Opdivo som första PD1-hämmare nu har en indikation för adjuvant behandling som blivit godkänd inom EU. Detta godkännande ger en möjlighet att minska risken för återfall hos patienter efter den primära behandlingen, samtidigt som godkännandet stärker vår strävan att fortsätta undersöka nya behandlingsmöjligheter som kan göra bäst nytta för patienter, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -238

CheckMate -238 är en pågående, randomiserad, dubbelblind fas III-studie som jämför Opdivo med Yervoy vid behandling av patienter som har genomgått komplett kirurgisk resektion (operation) av malignt melanom i stadium IIIB/C eller IV. Studien randomiserade 906 patienter till att antingen få Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka (n=453), eller Yervoy 10 mg/kg (n=453) intravenöst var tredje vecka i fyra doser och därefter var 12:e vecka tills dokumenterad sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Maximal behandlingstid var ett år. Det primära effektmåttet för denna studie är återfallsfri överlevnad (RFS), definierad som tiden mellan randomiseringen och datumet för det första återfallet, ny primärtumör av malignt melanom eller dödsfall. Efter att studien uppnått sitt primära effektmått fortsätter studien att utvärdera total överlevnad (OS), ett sekundärt effektmått.

Adjuvant behandling av malignt melanom

Malignt melanom delas upp i olika stadier (0-IV) beroende på var cancern är placerad, tumörens storlek eller tjocklek, om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna eller andra organ, samt vissa andra egenskaper som till exempel hur snabbt tumören växer.

Patienter med regionala lymfkörtelmetastaser, det vill säga malignt melanom i stadium III där det finns spridning från tumörens närliggande lymfkörtlar men ingen spridning till avlägsna lymfkörtlar eller andra delar av kroppen (mestastaserat), behöver kirurgisk behandling av den primära tumören såväl som de närliggande lymfkörtlarna. Vissa patienter kan också få adjuvant behandling. Trots kirurgiskt ingrepp och potentiell adjuvant behandling återinsjuknar de flesta patienter i sjukdomen och får utveckling mot metastaserande sjukdom. Efter fem år har majoriteten av patienterna i sjukdomsstadium 3B och 3C (68% respektive 89%) sjukdomsåterfall.