Oöverträffad överlevnadsvinst med Perjeta vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata från registreringsstudien CLEOPATRA presenteras som en av huvudnyheterna på den pågående cancerkongressen ESMO i Madrid. Kombinationsbehandling med det målinriktade läkemedlet Perjeta (pertuzumab) visar sig ge en förlängd överlevnad på 15,7 månader jämfört med tidigare standardbehandling. Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare fem år (56,5 månader) jämfört med drygt tre år (40,8 månader) för enbart Herceptin (trastuzumab) och cytostatika (2).

– CLEOPATRA är ytterligare en studie som tydligt visar det kliniska värdet av s.k. dubbel HER2-blockad, i detta fall förlängs medianöverlevnaden med 15 månader jämfört med tidigare standard vid återfall av HER2-positiv bröstcancer. Dessa data är så tydliga, att denna typ av behandling givetvis borde vara självklar standard vid återfall av HER2-positiv bröstcancer. Cytostatikabehandling enbart anses ge en medianöverlevnad vid denna typ av sjukdom på knappt 1,5 år, medan man nu med dubbel antikroppsbehandling med trastuzumab och pertuzumab får tillsammans med cytostatika docetaxel en medianöverlevnad på 56 månader, säger Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, överläkare på Radiumhemmet i Stockholm och ordförande i Svenska Bröstcancergruppen.

– Dessa intressanta data belyser ånyo dock att det vore extra viktigt att verkligen förstå vilka patienter som har väldigt stor nytta av HER2-behandling, och om man genom detaljerade molekylära analyser kan åstadkomma ännu bättre behandlingsresultat. För de patienter som de facto finns inte har nytta, hur skall dessa identifieras så att man direkt erbjuder dem alternativ terapi, tillägger Jonas Bergh.

– Med den arsenal av mediciner som nu är tillgängliga vid HER2-positiv sjukdom, ger en kombination av cytostatika, och i första hand olika antikroppar, vid handen att man tydligt förlänger överlevnaden på ett kliniskt väldigt meningsfullt sätt, oftast med väldigt god och bevarad livskvalitet. Förhoppningsvis kommer utvecklingen att visa att detta är den typ av bröstcancer där vi skulle kunna bota patienter med återfall av sjukdom. Det förutsätter kanske bättre mediciner, men framför allt än bättre kunskaper om sjukdomens mer detaljerade biologi och behandlingseffekt i relation till de biologiska faktorer som föreligger i tumören. Dessa faktorer kan kanske ändra sig under sjukdomsförloppet, avslutar Jonas Bergh.

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Perjeta är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel, ett cytostatikum. Sedan i april i år rekommenderas Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika av Socialstyrelsen som ny standarbehandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer (1).

Det är resultat från den slutgiltiga analysen avseende överlevnad från registreringstudien CLEOPATRA som nu presenteras på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society For Medical Oncology) den 26-30 september i Madrid. Resultaten visar att patienter med patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som fick kombinationsbehandling med Perjeta, Herceptin och cytostatika hade en medianöverlevnad på 56,5 månader, jämfört med 40,8 månader för dem som enbart behandlades med Herceptin och cytostatika. Risken för att dö i sin sjukdom minskade med 32 procent (HR=0,68, p=0,0002) bland dem som fick tillägg med Perjeta. Biverkningarna var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Perjeta och Herceptin i kombination, eller var för sig (2).

Det är första gången någonsin en medianöverlevnad på över 56 månader har rapporterats för patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer i en randomiserad studie. Det innebär att 50 procent av patienterna som behandlats med Perjeta lever vidare efter närmare fem år (56,5 månader) (2).

Om studien
CLEOPATRA-studien (CLinical Evaluation Of Pertuzumab And TRAstuzumab) startade 2007 och är en internationell fas III-studie som omfattar 808 patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Hälften av patienterna lottades till att få Perjeta (pertuzumab) i kombination med Herceptin och kemoterapi (docetaxel) och den andra hälften fick enbart Herceptin och kemoterapi. Ingen av patienterna i studien hade tidigare behandlats mot sin spridda bröstcancer. Studiens huvudsyfte var att mäta progressionsfri överlevnad (PFS) och säkerhet och ett annat syfte var även att mäta total överlevnad (OS).

Tidigare resultat från samma studie presenterades i december 2011 och resultat från studien visade att den progressionsfria överlevnaden förlängdes med sex månader (3). Baserat på resultat som sen presenterades i december 2012 erbjöds även patienterna i kontrollgruppen behandling med Perjeta (4). Efter ytterligare två år presenteras nu den slutliga analysen av överlevnadsdata från studien (2).

 

Referenser
1. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
2. Final overall survival (OS) analysis from the CLEOPATRA study of first-line (1L) pertuzumab (Ptz), trastuzumab (T), and docetaxel (D) in patients (pts) with HER2-positive metastatic breast cancer (MBC), Abstract 3500, ESMO 2014, 28 September 2014, ESMO official Press briefing 8:15-9, Presidential Symposium 1, September 28, 16:00-17:30, http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2014-Congress/Press-Media/CLEOPATRA-Trial-Changes-Standard-Therapy-for-Metastatic-HER2-Positive-Breast-Cancer
3. Baselga J, Cortes J, Sung-Bae K, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012; 366:109-19, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22149875
4. Swain MS et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013; 14: 461-471, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23602601
5. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
6. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
7. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.
8. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf