Ökad överlevnad med Avastin vid avancerad lungcancer

Studien Beyond, en randomiserad fas III-studie, visar att såväl den progressionsfria överlevnaden (PFS) som totalöverlevnaden (OS) förlängdes med Avastin som tillägg vid första linjens behandling med kemoterapi. Studien är ett viktigt underlag för godkännande av behandling med Avastin vid avancerad eller spridd lungcancer i Kina.

– Denna kinesiska studie med tillägg av bevacizumab till carboplatin/paclitaxel bekräftar resultat från en tidigare studie från 2006, att tillägg med bevacizumab ger en signifikant överlevnadsfördel för patienter med avancerad eller spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepitelcancertyp. Nu är det även visat i en asiatisk befolkning, säger Simon Ekman, överläkare vid onkologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och forskare vid enheten för onkologi, Uppsala universitet.

Studien omfattar 276 patienter. Den påbörjades 2011 och de slutgiltiga resultaten förväntas under 2016.

– Det primära effektmåttet progressionsfri överlevnad var 9,2 månader med tillägg av bevacizumab, vilket är en betydande siffra i denna grupp av svårt sjuka patienter, och var 2,7 månader längre än jämförelsegruppen. Tillägg med bevacizumab ökade också medianöverlevnaden med respektingivande 7,2 månader till 24,3 månader jämfört med kontrollarmens 17,1 månader, säger Simon Ekman.

Mer information kring studien hittar du här