Nytt terapeutiskt mål i bröstcancerstamceller

Nytt terapeutiskt mål i bröstcancerstamceller

Experimentella studier visar att majoriteten av cancercellerna i en brösttumör saknar förmåga att initiera tumörväxt och bilda metastaser. Dessa egenskaper upprätthålls istället av mindre population cancerceller med stamcellsliknande egenskaper, så kallade cancerstamceller. Vi har tidigare visat att under vissa betingelser kan cancerstamcellerna genom ändrade genexpressionsprogram övergå i ”vanliga” differentierade cancerceller och vice versa (1). Tyvärr är cancerstamcellerna betydligt mindre känsliga för konventionella cancerterapier och förmodligen måste cancerstamcellerna utplånas för att lyckas bota metastatisk sjukdom. Inom vårt projekt isolerar och expanderar vi regelbundet cancerceller direkt från bortopererade bröstcancrar vid Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. I den aktuella studien som publiceras i Journal of the National Cancer Institute har vi isolerat cancerstamceller från över 100 bröstcancerpatienter och identifierat tidigare okända egenskaper som eventuellt kan angripas terapeutiskt (2). Majoriteten av bröstcancrar är östrogenreceptorpositiva (ER), något som man terapeutiskt utnyttjar med östrogenblockerande läkemedel. Man har dock inte kunnat identifiera ER-expression i cancerstamceller utan den tillväxtstimulerande effekten misstänks gå via parakrin reglering genom stroma. Trots detta har vi visat att det är möjligt att delvis känsliggöra cancerstamceller för tamoxifen med sk mTOR-hämmare (3).

Vi kan nu visa att cancerstamcellerna uttrycker en annan östrogenreceptor, ERβ, på både protein- och mRNA-nivå. Denna receptor finns i mycket liten mängd i differentierade bröstcancerceller men uttrycket är högt i cancerstamceller från patienter. Vi visar att ERβ korrelerar till uttryck av embryonala genprogram. Vi kan också visa att bröstcancerstamcellernas överlevnad är beroende av denna receptor och mekanismen går åtminstone delvis genom reglering av aerob metabolism. Slås ERβ receptorns uttryck av genom RNAi eller om den hämmas med selektivt blockerande ER-ligander stoppas celldelningen och även tumörväxt från humana cancerceller inplanterade i bröstkörteln på möss. Vår studie visar också på svårigheterna att studera tumörreglerande mekanismer i cell linjer och vikten av att validera mekanistiska fynd i patientmaterial. Förhoppningen är att forskningen kan leda till förbättrade terapier som även slår mot tumörens cancerstamceller.

Johan Hartman, Docent, Specialistläkare, Klinisk Patologi och Cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm.

Läs originalartikeln från Journal of National Cancer Institute HÄR

(1) Klevebring D and Hartman, Breast Cancer Research, July 2014.

(2) Ran M and Hartman, Journal of the National Cancer Institute, March 2017.

(3) Karthik GM and Hartman., Cancer Letters, October 2015.