Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation (1). Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso. Det är första gången man i en så stor grupp utvärderat en behandlingsprincip som innebär att patienten får en målstyrd behandling följt av den andra, så kallad sekvensbehandling. Särskilt lovande var behandlingen för patienter som hade en Del 19-mutation där medianöverlevnaden var nästan 4 år (45,7 månader).

Resultaten från denna Real World Evidence studie bygger på en uppdaterad analys av den studie (GioTag) där 204 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer, EGFR-mutation och T790M ingått (2). I studien gavs behandlingen till patienter med en vanligt förekommande förvärvad resistensmekanism vid första och andra generationens EGFR-hämmare, en så kallad T790M mutation. De fick Giotrif (afatinib) som första behandling och vid uppkomsten av T790M mutation byttes behandlingen till Tagrisso (osimertinib) som är en tredjegenerations EGFR-hämmare och framtagen specifikt för målsökande behandling mot T790M-mutationen.

Tidigare data har visat på en överlevnad på två respektive två och ett halvt år (2). Vid den senare analysen har man använt sig av elektroniska hälsoregister från USA för att komplettera befintlig data. Med en uppföljning på i median 30,3 månader var den totala överlevnaden nästan tre och ett halvt år (41,3 månader, 90% CI: 36.8-46.3) för patienter med EGFR och förvärvad T790M (uppdaterad tvåårig överlevnad 80 procent). Särskilt lovande var resultaten för patienter som hade en Del 19-mutation med en medianöverlevnad på 45,7 månader, 90 % CI: 45.3-51.5 (uppdaterad tvåårig överlevnad 82 procent). Av samtliga patienter hade 73,5 procent en sådan mutation (1).

Mediantiden för behandling med afatinib/osimertinib (sekvensbehandling) var 28,1 månader och 30,6 månader för patienter med Del 19-positiva tumörer. Mediantiden för behandling med osimertinib efter afatinib var 15,6 månader och vid Del 19-mutation 16,4 månader.

Tidigare resultat från GioTag-studien har visat att sekvensbehandlingen innebar att patienterna kunde senarelägga behandling med cellgifter upp till i median 27,6 månader. Särskilt effektivt var det för patienter med Del 19-mutation där tiden förlängdes till 30,3 månader. Studien belyser även värdet av RWE inom onkologi som komplement till kliniska prövningar.