Nytt läkemedel mot myelom i läkemedelsförmånen

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har meddelat att Imnovid (pomalidomid) ska ingå i läkemedelsförmånen. Imnovid i kombination med dexametason är godkänt som behandling av relapserande (återfall) eller refraktär (svarar ej på behandling) myelom hos vuxna patienter som har fått minst två tidigare behandlingar, inklusive både Revlimid och bortezomib, och som har uppvisat försämrat sjukdomstillstånd efter den sista behandlingen. Imnovid, i kombination med lågdos dexametason, har både visat sig förlänga patienters liv samt hålla sjukdomen under kontroll under en längre tid jämfört med högdos dexametason

Stockholm, 25 juni 2014 – Myelom är en ovanlig cancerform som drabbar cirka 600 svenskar varje år. Sjukdomen är obotlig och behandlingen syftar till att hålla sjukdomen under kontroll och undvika progression. Flera behandlingar följer varandra för att säkerställa att sjukdomen kan hållas under kontroll över tid. Vid någon tidpunkt kommer dock nästan alla patienter med myelom uppleva mer resistent sjukdomsutveckling och vara i behov av nya livsförlängande behandlingar. Imnovid är det sista tillgängliga behandlingsalternativet när patienten har sviktat på all annan tillgänglig läkemedelsbehandling.

Imnovid är en ny, innovativ behandling och ingår nu i läkemedelsförmånen. I beslutet står att läsa att ”TLV bedömer att kostnaden är rimlig med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad”. Imnovid är registrerat som ett särläkemedel och i beslutet skriver TLV att ”angelägenhetsgraden kan anses vara hög”.

–        Varje framsteg i behandlingen av denna kroniska blodcancersjukdom är positiv, säger Hasse Sandberg, förbundssekreterare för Blodcancerförbundet.

Imnovid är ett oralt immunmodulerande läkemedel (IMiD), med en multimodal verkningsmekanism bestående av tre huvudkomponenter: direkt myelomcellspåverkan, hämning av tumörcellsstromat och immunmodulerande effekt. Imnovid har godkänts i EU för vuxna patienter med relapserande (återfall) och refraktärt (svarar ej på behandling) myelom som har fått minst två tidigare behandlingar inklusive Revlimid och bortezomib, och som har uppvisat försämrat sjukdomstillstånd efter den sista behandlingen.

Imnovid får inte användas under graviditet eftersom det finns risk för fosterskador. Imnovid är strukturellt besläktat med talidomid. Talidomid är en känd human teratogen som orsakar allvarliga och livshotande fosterskador. Imnovid har i prekliniska studier visats vara teratogen hos både råttor och kaniner när det administrerades under den period av graviditeten när organen anläggs. Villkoren i graviditetspreventionsprogrammet måste följas av alla patienter om det inte finns tillförlitliga bevis för att patienten inte har någon möjlighet att bli gravid.

Utöver EMAs godkännande för EU är Imnovid även godkänt i USA under namnet Pomalyst® och utreds i andra länder.