Nytt behandlingshopp för cancerpatienter

Europeiska Kommissionen har godkänt Stivarga (regorafenib) för behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där cancern fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Dessa svårt sjuka patienter får nu tillgång till en behandling där det hittills inte funnits några godkända alternativ.

GIST är ett så kallat mjukdelssarkom i mag-tarmsystemet. Fas 3-studien GRID (publicerad i Lancet november 2012) visade att hos patienter som behandlades med Stivarga tog det i median 4,8 månader till sjukdomsprogression eller död jämfört med 0,9 månader för patienter som fick placebo. Risken för sjukdomsprogress minskade med 73% hos de patienter som fick Stivarga (baserat på en riskkvot på 0,27). Mot denna bakgrund har Stivarga nu godkänts för behandling av GIST hos patienter som tidigare behandlats med imatinib och sunitinib.

Mikael Eriksson, överläkare vid Skånes onkologiska klinik i Lund och sekreterare i Skandinaviska Sarkomgruppen (SSG), om den nya behandlingen:

−  För patienter med GIST är det mycket glädjande att ett nytt läkemedel med visad effekt i tredje linjen nu godkänns. Även om positiva effekter inte kan utlovas till alla patienter kommer Stivarga sannolikt kunna vara till nytta för många patienter med avancerad GIST.

Stort behov av ny behandling vid GIST

Till skillnad från många andra cancerformer svarar patienter med GIST inte på behandling med kemoterapi. De medicinska behandlingarna har utvecklats avsevärt under senare år. Det behövs dock fler behandlingsalternativ för patienter där tumören växer trots tidigare och pågående behandling med imatinib respektive sunitinib.