Nya säkerhetsdata stärker Perjetas roll som ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

I Socialstyrelsens nya riktlinjer som publicerades den 23 april rekommenderas Perjeta vid tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer. Perjeta har för dessa patienter visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad jämfört med enbart Herceptin i kombination med cytostatika, och rekommenderas numera som ny standardbehandling. Första resultat från en kompletterande stor internationell studie (PERUSE), med svensk medverkan, ger ny värdefull information om olika behandlingsmöjligheter med Perjeta vid spridd sjukdom. Genom ett test kan man avgöra om tumören är HER2-positiv och lämplig för denna terapi. Man skräddarsyr med andra ord behandlingen till de patienter som har störst nytta av den.

Perjeta (pertuzumab) är det första läkemedlet i en ny klass målinriktade läkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Perjeta är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin och docetaxel, ett cytostatikum.

Behandling där Perjeta ingick har i den registreringsgrundande studien CLEOPATRA visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad jämfört med tidigare standarsbehandling, enbart Herceptin i kombination med docetaxel (1). Förutom docetaxel finns även andra så kallade taxaner, till exempel paclitaxel, som ofta ingår i standardbehandlingen av spridd HER2-positiv bröstcancer. I den internationella studien PERUSE har tre olika typer av taxaner studerats i kombination med Herceptin och Perjeta hos patienter med spridd sjukdom.

PERUSE syftar till att fortsatt undersöka säkerhetsprofilen för Perjeta och på den amerikanska cancerkongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, presenterades förra helgen för första gången säkerhetsdata från PERUSE. Patienter från sex centra i Sverige deltar; Göteborg, Gävle, Karlstad, Lund, Västerås och Växjö.

Resultaten som presenterats är en så kallade interimsanalys av säkerhetsdata som avser behandling av 704 av totalt 1500 patienter med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer som fått behandling med Perjeta tillsammans med antikroppen Herceptin och den behandlande läkarens val av tre olika taxaner. 320 av patienterna är behandlade med docetaxel, 331 paclitaxel och 45 nab-paklitaxel (2).

Resultaten från analys visar att säkerhetsprofilen var jämförbar med tidigare rapporterade biverkningar för kombinationen Perjeta, Herceptin och docetaxel samt att kombinationen Perjeta, Herceptin och paklitaxel är vältolererad (2).

Mer om PERUSE
PERUSE är en stor internationell studie med Perjeta där rekrytering av patienter startade hösten 2012. Syftet med PERUSE är att ytterligare studera säkerhet och effekt vid behandling med Perjeta i kombination med Herceptin och olika typer av taxaner hos kvinnor med spridd HER2-positiv bröstcancer. Totalt räknar man med att 1 500 patienter kommer att inkluderas i studien, varav cirka 30 från Sverige. Den 13 september 2013 hade 704 av de 1 500 planerade patienterna följts under minst sex veckor, och det är dessa 704 som ingår i resultaten som presenterats. Rekrytering av patienter kommer att pågå fram tills juli 2014.