Nya möjligheter vid återfall i myelom

Varje år får drygt 600 personer i Sverige diagnosen myelom, en elakartad typ av benmärgscancer. Sjukdomsutvecklingen kan kontrolleras med läkemedel, men förr eller senare drabbas snart sagt alla patienter av återfall och utvecklar resistens mot behandlingen. I det läget står läkarna inför en svår utmaning då inget av de befintliga behandlingsalternativen ger tillfredsställande effekt.

I samband med 19th European Hematology Association Congress i Milano presenteras data från fas III-studien PANORAMA-1 där den så kallade pan-DAC-hämmaren panobinostat prövats som tillägg till standardbehandling med bortezomib och dexametason. Resultaten visar att tillägg av panobinostat förlänger den progressionsfria överlevnaden (PFS), det vill säga tiden utan sjukdomsutveckling med 37 procent eller fyra månader, från 8,1 till 12 månader, jämfört med placebo.

Dubbelt så bra behandlingssvar
Två indikatorer är centrala när man bedömer hur verksam behandlingen av myelom är, dels förekomsten av den så kallade M-komponenten i blod och/eller urin, dels andelen plasmaceller i benmärgen. Av de patienter i studien som fick tillägg av panobinostat uppnådde 28 procent så kallad komplett respons (complete response, CR) eller nära komplett respons (near complete response, nCR) vilket ska jämföras med 16 procent för dem som enbart fick standardbehandling. CR innebär att M-komponenten inte finns i blod eller urin och att andelen plasmaceller i benmärgen är mindre än 5 procent.

De starka resultaten talar för att panobinostat kan komma att bli det första läkemedlet i sin klass för behandling av myelom.

– Ytterligare fyra månader utan att sjukdomsutvecklingen tar fart igen är en stor vinst för patienter med denna obotliga sjukdom, säger överläkare Hareth Nahi med lång erfarenhet av att behandla myelom.

Överlevnadsfördelar även jämfört med andra behandlingar
Vid den amerikanska hematologikongressen ASH 2013 presenterades en analys där kombinationen panobinostat, bortezomib och dexametason visades ge progressionsfri överlevnad (PFS) på 5,4 månader i median och total överlevnad (OS) på 17,5 månader hos patienter med recidiverande/refraktär myelomsjukdom vilket innebär en överlevnadsfördel i förhållande till historiska kontroller och andra läkemedelskombinationer, såsom pomalidomid och dexametason respektive carfilzomib och dexametason.

 

Fakta om panobinostat
Panobinostat (LBH589) är en substans som i kliniska studier visat sig ha effekt på tumörer på flera sätt genom att påverka olika egenskaper och signalvägar som kännetecknar cancerceller. Dit hör att dämpa aktiviteten hos vissa cancerproteiner, minska nybildningen av blodkärl (angiogenes), befrämja celldöd (apoptos) och hämma tumörcellers rörlighet och förmåga att tränga in i annan vävnad.

Panobinostat är en potent pan-hämmare i tablettform av deacetylasenzymer av klass I, II och IV (histon och icke-histon).

Substansens eventuella fördelar och risker undersöks också i ytterligare hematologiska maligniteter genom pågående kliniska prövningar. Panobinostat är i dagsläget inte ett godkänt läkemedel.

Om PANORAMA-1
PANORAMA-1 (PANobinostat ORAl in Multiple MyelomA) är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-registreringsstudie för att utvärdera LBH589 i kombination med bortezomib och dexametason i jämförelse med enbart bortezomib och dexametason hos patienter som fått återfall i myelom, samt hos patienter som fått återfall och är terapirefraktära, det vill säga att standardbehandling med bortezomib har blivit verkningslös. Det primära effektmåttet i studien är progressionsfri överlevnad (PFS) och det huvudsakliga sekundära effektmålet är total överlevnad (OS). OS-data kommer att presenteras längre fram. Övriga sekundära effektmått inkluderar total responsfrekvens, responsduration och säkerhet.

De vanligast förekommande allvarliga biverkningarna (grad 3 och 4) i LBH589-kombinationsarmen var trombocytopeni (67% mot 31% i placeboarmen), lymfopeni (53% mot 40% i placeboarmen), neutropeni (35% mot 11% i placeboarmen) och diarré (26% mot 8% i placeboarmen). Biverkningarna var i allmänhet hanterbara genom stödjande vård och dosreduktion.

Abstract finns på EHA:s abstract-webb. Skriv abstractnumret S641 i sökrutan, klicka på Show details och därefter View abstract vid Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Panobinostat or Placebo plus Bortezomib and Dexamethasone in Relapsed or Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (PANORAMA 1)