Nya lovande resultat från immunonkologiska studier på patienter med avancerad lungcancer

Nytt inom immunonkologi presenteras på årets ASCO-kongress: Nya lovande resultat från immunonkologiska studier på patienter med avancerad lungcancer

Tvåårsöverlevnaden i en studie på tidigare behandlade patienter som fått nivolumab som monoterapi var 24 % (oavsett dos) inklusive resultat från behandling med 3 mg/kg nivolumab (Studie -003)

För kemoterapinaiva patienter som fått PD-1 immuncheckpointhämmaren nivolumab, 3mg/kg, som enda behandling, var total respons (ORR) 50 % för PD-L1-positiva tumörer och 0 % för PD-L1-negativa tumörer (CheckMate -012)
De behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar som observerades i studien CheckMate -012 var överensstämmande med vad man sett i tidigare studier med nivolumab. Av de kemoterapinaiva patienter som fått nivolumab som enda behandling, fick 15 % behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4.

Bristol-Myers Squibb presenterar idag resultat från två fas Ib-studier  som undersökt säkerhet och effekt vid behandling av avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med PD-1 immuncheckpointhämmaren nivolumab som enda behandling på patienter som fått tidigare behandling (Study -003) eller på kemoterapinaiva patienter som fått nivolumab som monoterapi (CheckMate -012).  För patienter (n=129) som tidigare fått annan behandling och som nu fått nivolumab som enda behandling var tvåårsöverlevnaden 24 %, oavsett dos. Den högsta tvåårsöverlevnaden, 45 %, sågs hos de patienter (n=37) som fått dosen 3 mg/kg av nivolumab. Total respons (ORR) var 50 % vid PD-L1-positiva tumörer och 0 % vid PD-L1-negativa tumörer hos kemoterapinaiva patienter (n=20) som fått nivolumab som monoterapi. De allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar som sågs i studien var överensstämmande med vad man sett i andra studier med nivolumab. Av de patienter som deltog i studien (Checkmate -012) fick 15 % någon form av allvarlig biverkan av grad 3-4. Resultaten kommer att presenteras på den 50:e American Society of Clinical Oncology-kongressen (ASCO) i Chicago den 30 maj till den 3 juni.