Nya långtidsdata med Venclyxto (venetoklax)

Nya långtidsdata med Venclyxto (venetoklax)

Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

  • En fyraårig uppdaterad analys från MURANO-studien uppvisade 81 % minskad risk för sjukdomsprogression eller död hos patienter som behandlades medVenclyxto® (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) och en högre grad av MRD-negativitet (minimal kvarvarande sjukdom) jämfört med bendamustin plus rituximab (BR)1
  • Risken att dö minskade med 59 % hos de 130 patienter som fullföljde behandlingen med VenR jämfört med patienter som behandlats med BR, trots att 79 % av patienterna i BR-armen fick målriktad behandling efter sjukdomsprogress. Medianvärdet för totalöverlevnad (OS) uppnåddes inte för någon av behandlingsgrupperna1
  • 68 % av de 130 patienter som fullföljde behandlingen med rituximab plus 24 månaders tidsbestämd behandling med Venclyxto®, var progressionsfria med bibehållen totalöverlevnad 24 månader efter avslutad behandling1
  • Resultaten i sin helhet presenterades nyligen på den 61:a årliga hematologikongressen ASH (American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition)

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar långtidsdata från en post-hoc-analys som ger ytterligare stöd för de långsiktiga kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) hos patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Uppdaterade data från den fyraåriga analysen av fas III-studien MURANO (median uppföljning på 48 månader av alla patienter som avslutat behandling med Venclyxto sedan 22 månader i median) visade att patienter med R/R KLL som fullföljt en kemofri, tvåårig tidsbestämd kombinationsbehandling med Venclyxto hade en bibehållen fördel gällande progressionsfri överlevnad (PFS; tid utan sjukdomsprogress eller död) och totalöverlevnad (OS; overall survival). Dessa patienter uppnådde också högre grad av MRD-negativitet (minimal kvarvarande sjukdom) och kompletta remissioner jämfört med de som fick standardbehandling med bendamustin plus rituximab (BR).1 Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).

– Dessa resultat stödjer fördelarna med tidsbestämd behandling med venetoklax för att minska risken för sjukdomsprogression eller dödsfall hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, säger Mohamed Zaki, läkare, PhD och global chef för hematologi på AbbVie. Vi fortsätter ihärdigt att utforska behandlingseffekten av venetoklax i olika kombinationer samt att utveckla andra kliniska studieprogram med potential att flytta fram gränsen för behandling av patienter med olika typer av blodcancer.

– Den fyraåriga analysen av MURANO-studien visade på 81 % minskad risk för progression eller död vid behandling med venetoklax-kombinationen jämfört med standardbehandling, säger professor John Seymour, läkare, PhD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i MURANO-studien. Den bibehållna effekten och hanterbara säkerhetsprofilen som observerades i studien ger ytterligare stöd för de kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling hos patienter med återfall eller som har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi.

I post-hoc-analysen var mediantiden för uppföljning för patienter som fullföljde den tvååriga behandlingen med venetoklax-kombinationen utan progressiv sjukdom (n=130), 22 månader (intervall: 1 till 35 månader). PFS (hazard ratio [HR]: 0,19, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,14, 0,25; deskriptivt P <0,0001) och OS (HR: 0,41, 95 % CI: 0,26, 0,65; deskriptivt P<0,0001) var fortsatt bestående för patienter med VenR jämfört med de som fick BR. 24 månader efter att patienterna hade avslutat sin behandling var prövarbedömd uppskattad PFS 57,3% (95 % CI: 49,4, 65,3) jämfört med 4,6 % (95 % CI: 0,1, 9,2) hos patienter som fick BR. Dessutom visade OS-analysen en fyraårig händelsefri andel om 85,3 % (95 % CI: 89,2, 99,0) i venetoklax-armen jämfört med 66,8 % för BR (median uppnåddes ännu inte). Förbättringar i både PFS och OS observerades trots att 79 % av patienterna i kontrollarmen fick målriktad KLL-behandling efter sjukdomsprogress.1

I slutet av behandlingen med venetoklax-kombinationen hade 64 % av patienterna uppnått MRD-negativitet och 87 % av dessa patienter var fortsatt progressionsfria två år efter avslutad behandling.1 MRD-negativitet definieras som förekomst av mindre än en KLL-cell bland 10 000 vita blodkroppar i blod eller benmärg. Uppnådd MRD-negativitet utvärderades som ett sekundärt effektmått eftersom det förknippas med förbättrade kliniska resultat.2 Högre grad av MRD-negativitet efter avslutad behandling observerades med VenR jämfört med de som fick standardbehandling med BR.1

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus rituximab överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för vart och ett av läkemedlen. Inga nya allvarliga biverkningar har observerats i MURANO-studien sedan den senaste uppdateringen. Bortsett från hudcancer av icke-melanomtyp, fanns en rapport om melanom i kohorten som fick standardbehandling, samt en rapport om melanom och en rapport om bröstcancer i kohorten som fick venetoklax.1

Venclyxto, den första orala BCL-2-hämmaren (B-cellslymfom-2-hämmaren), utvecklas av AbbVie och Roche. Det marknadsförs gemensamt av AbbVie och Genentech, en medlem av Roche Group, i USA, och av AbbVie utanför USA.

Om fas III-studien MURANO

Studien är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie som inkluderat totalt 389 patienter med R/R KLL som fått minst en tidigare behandling. Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (n=194) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (n=195). Medianåldern hos patienterna som ingick i studien var 65 år (intervall: 22-85).3

Det primära utfallsmåttet var prövarbedömd PFS. Vid tiden för den primära analysen uppnåddes inte medianvärdet för PFS med Venclyxto i kombination med rituximab jämfört med 17,0 månader för bendamustin i kombination med rituximab (HR: 0,17; 95 % CI: 0,11, 0,25; deskriptivt P<0,0001). I den primära analysen var mediantiden för uppföljning av PFS 23,8 månader (intervall: 0 till 37,4). Ytterligare effektmått inkluderade PFS bedömt av en oberoende granskningskommitté, samt utfallsmått bedömda av både prövare och oberoende granskningskommitté: total svarsfrekvens (definierat som komplett respons + komplett respons med ofullständig återhämtning i benmärg + partiell respons + nodulär partiell respons) total överlevnad och nivåer av uMRD.3

Referenser:

1.Seymour JF, et al. Four-Year Analysis of Murano Study Confirms Sustained Benefit of Time-Limited Venetoclax-Rituximab (VenR) in Relapsed/Refractory (R/R) Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). Presented at the 2019 American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition: December 8, 2019; Orlando.

2.Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. Guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment and supportive management of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2018;806398.

3.Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):1107-1120.