Nya europeiska policyrekommendationer om cytotoxiska läkemedel

Nya europeiska policyrekommendationer om cytotoxiska läkemedel

Europaparlamentets initiativ ”Preventing occupational exposure to cytotoxic and other hazardous drugs” (Förebyggande av yrkesmässig exponering för cytotoxiska och andra farliga läkemedel)

Oktober 2016 – I syfte att skydda hälso- och sjukvårdspersonal i EU har Europaparlamentet tagit initiativ till nya policyrekommendationer om förebyggande av yrkesmässig exponering för cytotoxiska läkemedel.

Cytotoxiska läkemedel, som främst används i cancerbehandling, klassificeras som farliga och kan ha hälsoskadliga effekter vid exponering på arbetsplatsen. Osäker hantering av cytotoxiska läkemedel har rapporterats orsaka cancer, organtoxicitet, fertilitetsproblem, genetiska skador och medfödda missbildningar. De vanligaste exponeringsvägarna är kontakt med hud eller slemhinna, inandning och förtäring.

I takt med att incidensen av cancer fortsätter att stiga, ökar användningen av cytotoxiska läkemedel. Cytotoxiska läkemedel används nu också i allt högre grad för att behandla hematologiska och reumatiska sjukdomar. Därmed hanteras de av allt fler inom hälso- och sjukvården och de som löper störst risk för exponering är sjuksköterskor, farmaceuter och apotekstekniker.

Läs hela pressmeddelandet här