Nya data talar för att denosumab minskar risken för återfall i bröstcancer

Nya data talar för att denosumab minskar risken för återfall i bröstcancer

Nya fas III-data visar att antikroppen denosumab inte bara skyddar mot frakturer, utan också minskar risken för återfall hos kvinnor som får antihormonell behandling mot bröstcancer. Resultaten har presenterats vid den just avslutade bröstcancerkongressen, San Antonio Breast Cancer Symposium i Texas.

– Denosumab kan mycket väl bli en kommande standardbehandling eftersom behandlingen har färre biverkningar och är lättare att administrera än bisfosfonater, säger överläkare Henrik Lindman, en av de svenska prövarna i studien.

I Sverige drabbas omkring 9 000 kvinnor per år av bröstcancer. Majoriteten av dessa har hormonpositiv bröstcancer vilket innebär att tumörerna är beroende av kvinnligt könshormon för sin överlevnad. Kvinnor som passerat klimakteriet och som har hormonpositiv bröstcancer i tidigt stadium får så gott som alltid antihormonell behandling med så kallade aromatashämmare. Detta kallas adjuvant endokrin terapi och ska tas under lång tid för att minimera risken för att cancern ska komma tillbaka. Emellertid påverkas bentätheten av den minskade östrogenmängden i kroppen vilket kan orsaka benskörhet.

– Idag ges förebyggande skelettstärkande bisfosfonatbehandling till många patienter som behandlas med aromatashämmare. De nya resultaten tyder på att denosumab på samma sätt kan minska risken för återfall i bröstcancer och inte bara skydda mot benskörhet, säger Henrik Lindman, överläkare vid onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Skyddar mot frakturer och minskar risk för återfall
Denosumab är en så kallad monoklonal antikropp som idag är godkänd för behandling av patienter med tumörer som spridit sig till skelettet. Behandlingen syftar till att förhindra skelettkomplikationer såsom frakturer och ryggmärgskompression. Tidigare i år presenterades resultat från fas III-studien ABCSG-18 som visade att adjuvant behandling med denosumab minskar antalet frakturer som orsakas av aromatoshämmare med hela 50 procent. Även svenska kvinnor har deltagit i studien som rönt stor uppmärksamhet på den stora bröstcancerkongressen i Texas.

Vid San Antonio Breast Cancer Symposium som just avslutats, presenterades ytterligare data från ABCSG-18 som talar för att denosumab inte bara halverar antalet frakturer, utan även minskar risken för återfall med närmare en femtedel, 18 procent.

Den förbättring i sjukdomsfri överlevnad som nu observerats är något av en bonus då studien ursprungligen inte är utformad för att undersöka risken för återfall, något som gör att data måste tolkas med viss försiktighet.

– Denosumab är en potentiellt viktig medicin för att minska risken för återfall hos bröstcancerpatienter, men antalet händelser är ännu alltför få för att man skall kunna dra några definitiva slutsatser, säger professor Jonas Bergh, svensk huvudprövare i ABCSG-18 och ordförande i Svenska Bröstcancergruppen. Data ser tydligt intressanta ut men längre tids uppföljning behövs.

– Det som också är positivt är att vi inte har kunnat se några tecken på negativa bieffekter i skelettet, säger Henrik Lindman.

Kort om ABCSG-18
ABCSG-18 (Austrian Breast & Colorectal Cancer Study Group’s study 18) är en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad fas III-studie som syftar till att avgöra huruvida denosumab minskar förekomsten av kliniska frakturer hos postmenopausala kvinnor som behandlas med icke-steroida aromatashämmare mot icke-metastaserad hormonpositiv bröstcancer.

I studien lottades 3 425 kvinnor vid 58 prövningscentra i Österrike och Sverige till behandling med antingen denosumab eller placebo (icke verksam substans), 60 mg var sjätte månad, som tillägg till aromatoshämmare. När artikeln Adjuvant denosumab in breast cancer (ABCSG-18): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial publicerades i den ansedda medicinska tidskriften the Lancet sammanfattades resultaten på följande vis: Adjuvant denosumab 60 mg två gånger per år minskar risken för kliniska frakturer hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare, och kan administreras utan ökad toxicitet. Eftersom en huvudsaklig biverkning av adjuvant bröstcancerbehandling kan minskas väsentligt genom tillägg av denosumab bör behandlingen övervägas för klinisk praxis.

Kort om denosumab
Denosumab är en monoklonal antikropp som binder till RANKL, ett antigen som aktiverar osteoklaster, celler som bryter ner benvävnad, och på så vis motverkar förlust av benmassa. Denosumab marknadsförs under namnet Xgeva som används för att förhindra skelettkomplikationer hos vuxna med solida tumörer som spridit sig till skelettet. Exempel på sådana komplikationer är frakturer och ryggmärgskompression (när ryggmärgen trycks ihop av skelettet). Xgeva används även för att behandla så kallade jättecellstumörer i skelettet hos vuxna och ungdomar vars skelett har växt färdigt.

Denosumab marknadsförs också i en annan dos under namnet Prolia, då för behandling av osteoporos (benskörhet).