Nya data stärker Perjetas roll som behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

ASCO: Nya data stärker Perjetas roll som behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer
Behandling med Perjeta i kombination med Herceptin vid tidig HER2-positiv bröstcancer har visat sig vara ett nytt effektivt behandlingsalternativ. Nu presenteras kompletterande långtidsresultat från registreringstudien NEOSPHERE som stärker den bilden. Efter tre år pekar resultaten på att preoperativ behandling med tillägg av Perjeta ger en fortsatt fördel jämfört med att enbart behandla med Herceptin och cytostatika. Roche har tidigare inlämnat en ansökan om ett godkännande inom EU för Perjeta som preoperativ behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer. Perjeta är redan idag standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

Preoperativ, även kallad neoadjuvant, behandling syftar till att före operation krympa tumören. En av de stora fördelarna är att snabbt få svar på om läkemedelsbehandlingen har effekt samtidigt som behandlingen kan minska och avgränsa tumören så att den lättare går att opererar bort.

NEOSPHERE är en av två studier som undersökt Perjetas effekt som preoperativ behandling i kombination med Herceptin före operation och som ligger till grund för ansökan om EU-godkännandet som Roche inlämnat för behandling med Perjeta vid tidig HER2-positiv bröstcancer (1, 2, 3).

Studiens huvudsyfte är att mäta patologisk komplett respons (pCR). Dessa resultat publicerades redan 2012 och visar 45,8 procent av patienterna i studien som fick tillägg med Perjeta försvann tumören helt, en signifikant skillnad jämfört med 29 procent hos patienterna som fick enbart Herceptin och cytostatika (docetaxel) (2).

Efter tre år har man nu även utvärderat sjukdomsfri överlevnad (DFS) och hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras (PFS) i denna studie. Dessa långtidsresultat pekar på att preoperativ behandling med tillägg av Perjeta ger en fortsatt fördel jämfört med att enbart behandla med Herceptin och cytostatika. Deskriptiva resultat från studien visar att i den Perjetabaserade behandlingsgruppen minskade risken för sjukdomsåterfall med 40 procent (HR=0,60 95 % konfidensintervall 0,28-1,27) (1).

Perjeta som neoadjuvant behandling gavs i studien som fyra behandlingar var tredje vecka tillsammans med Herceptin och docetaxel, hos patienter med HER2-positiv lokalt avancerad, inflammatorisk bröstcancer eller bröstcancer i tidigt stadium (> 2 cm i diameter). Efter operation gavs resterande antikroppsbehandling med Herceptin för att fullfölja ett års behandling, vilket idag är standardbehandling vid HER2-positiv bröstcancer för att minska risken för återfall.

Om NEOSPHERE-studien
NEOSPHERE är en internationell fas II-studie där 417 kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer ingår. Två svenska sjukhus deltar med patienter; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Innan kvinnorna opererades för sin bröstcancer fick de behandling (så kallad neoadjuvant behandling) i nio veckor med olika kombinationer av Herceptin, Perjeta och cytostatika. Syftet var att krympa tumören så att möjligheterna att få bort all cancervävnad ökar. Studieresultat från NEOSPHERE publicerade 2012 visar att behandling med Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika ökar chansen signifikant att tumören försvinner helt jämfört med gruppen som fick enbart dagens standardbehandling. Studiens huvudsyfte är att mäta patologisk komplett respons (pCR), definierat som frånvaro av invasiva cancerceller i bröstet, det vill säga cancerceller som växt in i närliggande vävnad. Andra syften är bl a att undersöka säkerhet, sjukdomsfri överlevnad (DFS) och tid till progress (PFS) (2).

Om Perjeta
Perjeta (pertuzumab) är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin (trastuzumab) och docetaxel, ett cytostatikum. Godkännandet baseras på CLEOPATRA-studien där resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata publicerades i februari och den visar att kombinationsbehandling med Perjeta ger en förlängd överlevnad på 15,7 månader jämfört med tidigare standardbehandling, dvs cytostatika med enbart Herceptin. Medianöverlevnaden för dessa patienter var närmare fem år (56,5 månader) jämfört med drygt tre år (40,8 månader) för enbart Herceptin (trastuzumab) och cytostatika (4). Läs mer här om CLEOPATRA.

Sedan i april i 2014 rekommenderas Perjeta i kombination med Herceptin och cytostatika av Socialstyrelsen som ny standardbehandling av patienter med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer (prioritet 6) (5). Läs mer här.

Perjeta är det första läkemedlet i en klass målstyrda antikroppsläkemedel som kallas dimeriseringshämmare. Läkemedlet är riktat mot HER2-receptorn på bröstcancercellerna. Perjeta förhindrar att HER2-receptorn kopplas ihop med andra HER-receptorer som EGFR/HER1, HER3 och HER4. Denna ihopkoppling (dimerisering) anses spela en viktig roll för cancercellernas förmåga att växa och sprida sig. Perjeta är det första läkemedel som tagits fram för att specifikt förhindra denna sammankoppling av receptorer (dimerisering). Den signalering som normalt aktiveras efter att HER2-receptorn kopplat ihop sig med en annan HER-receptor blockeras. Detta i sin tur kan förhindra tumörtillväxt eller leda till att cancercellerna dör. Genom att Perjeta binder till HER2-receptorn kan också immunförsvaret aktiveras så att det angriper och förstör cancercellerna. Verkningsmekanismerna hos Perjeta och Herceptin tros komplettera varandra eftersom båda binder till HER2-receptorn men på olika ställen. Syftet med att kombinationsbehandla med Perjeta, Herceptin och cytostatika är att få en än mer effektiv behandling av HER2-positiv bröstcancer. Perjeta ges direkt i blodet, intravenöst, genom infusion (dropp).

Säkerhetsdata från flera studier, bl a registreringsstudien CLEOPATRA, där Perjeta ges tillsammans med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-postiv bröstcancer visar att kombinationen tolererats väl av patienterna.