Nya data om larotrectinib bekräftar effekt och säkerhet för vuxna och barn med TRK fusionscancer, oavsett cancerform

Nya data om larotrectinib bekräftar effekt och säkerhet för vuxna och barn med TRK fusionscancer, oavsett cancerform

Nya uppdaterade data om larotrectinib presenterades vid ESMO 2018 i Munchen. I kliniska studier med totalt 122 patienter visades en response rate på 81 procent (63 procent partiell respons och 17 procent komplett respons), enligt prövarnas bedömning. Larotrectinib hade en fördelaktig säkerhetsprofil med biverkningar huvudsakligen av grad 1 och 2.

Larotrectinib är en selektiv Troppomysin Receptor Kinase (TRK) hämmare som ger antitumoriell aktivitet hos både vuxna och barn, oberoende av cancerform. Nya data på larotrectinib presenterades vid ESMO-kongressen 2018 (European Society for Medical Oncology) i Munchen. Tidigare har data presenterats som inkluderar 55 patienter, vilket publicerades i New England Journal of Medicine. Nu tillkom ytterligare 67 patienter där data samlats in fram till 30 juli 2018.

Vid denna nya tidpunkt hade larotrectinib visat en responsfrekvens (ORR) på 80 procent hos den första studiegruppen (n=55) och en ORR på 81 procent i den tillagda gruppen (n=54, 13 patienter inkluderades nyligen och saknar ännu bedömning av responsdata), enligt prövarnas bedömning. För hela studiegruppen (N=109) var ORR 81 procent, med 63 procent partiell respons (PR) och 17 procent komplett respons (CR).

I den första gruppen (N=55) ökade CR från 16 till 18 procent och PR minskade från 64 till 62 procent enligt prövarnas bedömning. Komplett och partiell respons i den utökade gruppen (N=54) var 17 respektive 65 procent. Duration på respons (DOR) vid 12 månader var 75 respektive 81 procent för den första respektive utökade gruppen, med en median för uppföljningen på 17.6 respektive 7.4 månader, där median för DOR inte hade nåtts.

Över hela studiegruppen var 84 procent av patienterna som visade respons och 73 procent av alla patienter, var i fortsatt behandling eller hade blivit kirurgiskt behandlade i botande syfte. Larotrectinib fortsatte att ha en fördelaktig säkerhetsprofil där huvuddelen av biverkningarna (AE) var av grad 1 eller 2.

– Det är glädjande att se effekten av larotrectinib hos patienter med TRK fusionscancer och att det fungerar oavsett ålder eller var tumören sitter. Resultaten visar även på behovet av genetisk tumörprofilering som kan hitta TRK fusionscancer på motsvarande sätt som andra förändringar. Vi är nu ett steg närmare att kunna behandla dessa patienter, säger Daniel Tesfa, Medicinsk chef för Onkologi på Bayer.

Om larotrectinib

Larotrectinib är en TRK hämmare som utvecklats för behandling av patienter med cancer som bär på en förändring i genen som kodar för Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK). Forskning visar att NTRK gener kan fusionera med andra gener och då skapa ett TRK fusionsprotein som kan leda till att tumörer utvecklas i olika delar av kroppen.

Om TRK fusionscancer

TRK fusionscancer uppstår när en Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK) gen fusioneras med andra gener och skapar ett förändrat tropomyosin receptor kinase (TRK) protein. Det förändrade proteinet är aktivt och ger hela tiden signaler. Dessa proteiner orsakar spridning och tillväxt av tumörer hos patienter med TRK fusionscancer.

TRK fusionscancer är inte begränsad till vissa cancerformer utan kan uppstå i vilken del av kroppen som helst.

Endast speciella test kan med säkerhet upptäcka TRK fusionscancer. Nästa generations genkodning (NGS) kan ge en bättre bild av genförändringar i fler gener. Fluorescence in situ hybridization (FISH) kan också användas för att upptäcka TRK fusionscancer och immunohistokemi (IHC) kan användas för att upptäcka TRK proteiner.