Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R vid KLL

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

  • 83 procent (n=100) av 121 patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom (uMRD) i slutet av kombinationsterapi med VenR (n=194), hade fortfarande uMRD och var progressionsfria vid uppföljningtillfället efter 13,8 månader1
  • Andelen som uppnådde uMRD var densamma oberoende av riskfaktorer som 17p-deletion, IgVH mutation och TP53 mutationer1

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Kriteriet för icke-mätbar sjukdom (uMRD) är att 10 000 vita blodkroppar i blod eller benmärg innehåller mindre än en KLL-cell efter behandling, uppmätt med en standardiserad metod.2 Av de 121 patienter i studien som uppnådde uMRD efter kombinationsbehandlingen, hade 83 procent fortfarande uMRD och var progressionsfria vid en mediantid för uppföljning på 13,8 månader (5,6-23,0 månaders spann för uppföljningstid) efter behandlingens slut.

Resultaten presenterade på den den europeiska hematologikongressen EHA i Stockholm.1

KLL är en långsamt växande form av leukemi, blodcancer, som innebär att det bildas för många omogna lymfocyter (en sorts vita blodkroppar) som ansamlas framförallt i blod och benmärg.3 Prospektiva kliniska studier tyder på att uMRD, även kallat MRD-negativitet (MRD-), kan förutspå behandlingssvar i form av längd på respons samt överlevnad.4

– I den här analysen av MRD-data hos patienter med KLL som fått venetoklax i kombination med rituximab, uppnåddes höga och hållbara värden för icke-mätbar sjukdom (uMRD) uppmätt i perifert blod vid slutet av kombinationsbehandlingen, och oberoende av riskfaktorer, säger Peter Hillmen, professor i hematologi vid Leeds Teaching Hospital i Storbritannien och huvudprövare i MURANO-studien., säger Peter Hillmen, professor i hematologi vid Leeds Teaching Hospital i Storbritannien och huvudprövare i MURANO-studien.
– Dessa resultat för icke-mätbar sjukdom, tillsammans med data som visar på nästan 14 månader av progressionsfri sjukdom hos patienter som fortsatte ha icke-mätbar sjukdom är ett uppmuntrande utfall från MURANO-studien, säger Peter Hillmen.

–De studiedata för venetoklax som presenteras under EHA-kongressen ger ytterligare tyngd till det växande bevisunderlaget för att det finns ett samband mellan icke-mätbar sjukdom (uMRD) och förbättrade kliniska resultat för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, säger Neil Gallagher, MD och global global chef över AbbVies forskning inom onkologi.
–Vi fortsätter att utvärdera sambandet mellan icke-mätbar sjukdom och kliniska utfallsmått efter behandling med venetoklax, antingen då läkemedlet används ensamt eller i kombination för att behandla patienter med KLL eller andra former av blodcancer.

Studiedesign och resultat för fas III-studien
MURANO är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie. Studien omfattade totalt 389 patienter med R/R KLL som fått åtminstone en behandling tidigare. Syftet med studien var att utvärdera effekten (primärt effektmått var prövarbedömd progressionsfri överlevnad) och säkerheten av venetoklax i kombination med rituximab (194 patienter; medianålder 64,5 år) i upp till två år jämfört med sex månaders behandling med bendamustin i kombination med rituximab (195 patienter; medianålder 66 år).5

Sammanfattning av presentationen på EHA
Analysen baseras på prover från perifert blod som samlats in kontinuerligt (inklusive vid avslutad kombinationsbehandling, 9 månader efter behandlingsstart; och var 12:e vecka därefter i upp till tre år5) samt benmärgsprover som samlats vid avslutad kombinationsbehandling alternativt vid tidpunkt för bästa respons. Måttet MRD (Minimal Residual Disease) analyserades centralt genom allelspecifik oligonukleotid-PCR och/eller flödescytometri.1

Resultaten för MRD-mätning vid VenR-behandling i blodprov respektive benmärgsprov hade hög samstämmighet (84 procent). Förmågan att uppnå uMRD var oberoende av riskfaktorer, inklusive 17p-deletion, IgVH mutation och TP53 mutationer. 83 procent av patienterna som fått VenR-kombinationen och uppnått uMRD vid avslutad kombinationsbehandling hade fortfarande uMRD och var progressionsfria efter en mediantid för uppföljning på 13,8 månader (5,6—23 månaders spann för uppföljningstid) efter avslutad kombinationsbehandling.1