Nya data för Imbruvica

Nya data för Imbruvica

Vid kongressen American Society of Hematology (ASH) presenterades resultat från studien RAY som visar att det primära effektmålet uppnåddes.

Resultatet visar på en förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom när de behandlades med Imbruvica jämfört med de patienter som fick temsirolimus.
Patienter som behandlades med Imbruvica fick en 57 procentig minskad risk för sjukdomsprogression eller död efter en uppföljningstid på i genomsnitt 20 månader.
Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 14,6 månader för Imbruvicagruppen och 6,2 månader för de patienter som fick temsirolimus.
Studien är en randomiserad, öppen studie som omfattade 280 patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom.
Läs pressmeddelandet från Janssen i sin helhet via det bifogade dokumentet.

Resultaten är också publicerade i The Lancet: