Nya betalningsmodeller ska hjälpa patienter att få tillgång till nästa generations cancerläkemedel

Innovative treatments for cancer in Europe – Value, cost and access

Jönsson B, Persson U & Wilking N

Nya betalningsmodeller ska hjälpa patienter att få tillgång till nästa generations cancerläkemedel

I en ny rapport analyserar Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillgången till cancerläkemedel i tolv Europeiska länder, inklusive Sverige, Danmark, Norge och Finland. Rapporten belyser hur olika länder försöker balansera sjukvårdens begränsade resurser med kraven på en jämlik tillgång till moderna cancerläkemedel med fokus på hudcancer, icke-småcellig lungcancer och myelom.

I Sverige, liksom Europa i övrigt, ökar antalet fall av cancer liksom antalet som lever med cancerdiagnos vilket medför stora kostnader samhället. Samtidigt kommer en våg av nya cancerläkemedel. 2015 fanns över 800 nya molekyler under utveckling vilket ger gott hopp för alla som drabbas men samtidigt innebär utmaningar för sjukvården, både medicinskt och finansiellt.

Försäljningen av cancerläkemedel i Europa ökade från 3 till 11 miljarder Euro mellan 2003 och 2012. Ökningen var stabil till 2009 då den stagnerade och i vissa fall minskade, sannolikt till följd av åtstramningar i kölvattnet av den ekonomiska krisen i kombination med patentavgångar. Kostnaden för cancerläkemedel bör dock ses i ett bredare perspektiv. Den totala läkemedelsförsäljningen ökade exempelvis långsammare än sjukvårdskostnaderna i övrigt.

Nya läkemedel förväntas spela en viktig roll för att minska samhällets börda men det kommer krävas analys och god ekonomisk styrning för att maximera nyttan av tillgängliga resurser. Det finns idag betydande skillnader i upptag av läkemedel mellan olika länder. Skillnaden är störst mellan Västeuropa och Östeuropa men det finns också betydande skillnader mellan länder med jämförbar ekonomisk köpkraft. För att säkerställa upptaget av innovativa läkemedel har flera länder öronmärkt resurser via innovationsfonder eller särskilda ersättningslistor. Även om det kan bidra till att förbättra upptaget krävs viss försiktighet så att det inte leder till oönskade effekter på andra håll i sjukvården.

Det har alltid funnits en viss grad av osäkerhet kring värdet av nya läkemedel när de lanseras men osäkerheten ökar nu i takt med att allt fler smala terapier introduceras. För att hantera detta ser vi nu en period med mycket experimenterande för att finna nya betalningsmodeller. Även om det sannolikt inte finns en optimal modell för alla hälso- och sjukvårdssystem, produkter eller terapiområden, bygger många modeller på insamling av data efter att behandlingen satts in. Vart detta landar är viktigt då det kommer påverka tillgången till läkemedel men också indirekt morgondagens läkemedelsforskning.

För eventuella frågor, kontakta Fredrik Moen, Direktör för samhällskontakter på telefon 073-078 53 38 eller e-post fredrik.moen@ihe.se.

Rapporten som PDF

Comparator reports webpage »

Lund: IHE Rapport 2016:2
ISSN: 1651-8187