Nya belägg för effekten av Ibrance hos patienter med HR+/HER2- spridd bröstcancer i fyra real world-studier

Pfizer presenterar nya belägg för effekten av IBRANCE (palbociklib) hos patienter med HR+/HER2- spridd bröstcancer i fyra real world-studier vid ESMO kongressen 2019

Den första jämförande analysen i sitt slag av real world-data ger ytterligare stöd för de fördelar som tidigare visats för kombinationsbehandling med IBRANCE i kliniska studier.

Pfizer presenterar vid den europeiska onkologikongressen ESMO i Barcelona fyra real world-analyser av IBRANCE (palbociklib). Dessa analyser ger stöd för nyttan av IBRANCE i kombinationsbehandling i klinisk rutinanvändning och ger ytterligare information om dess användning hos patienter med hormonreceptorpositiv (HR+), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) spridd bröstcancer.

Pfizer visar bland annat data från den första jämförande real world-analysen av en CDK 4/6-hämmare i kombination med en aromatashämmare jämfört med endast en aromatashämmare.

– Genom att komplettera data från kliniska prövningar med lärdomar från real world-data har vi en möjlighet att åstadkomma positiva förändringar i cancervården, säger Thomas Wahlgren, medicinsk direktör för Pfizer onkologi. Vi är glada att kunna visa den effekt som IBRANCE har haft på patienter som inte behandlats i traditionella kliniska studier. Denna kunskap bidrar vidare till mängden av evidens för IBRANCE och ger insikter i hur patienterna upplevt behandlingen.

Om den jämförande real world-analysen

I denna retrospektiva analys (Abstract #329P: Comparative effectiveness of palbociclib plus letrozole vs. letrozole for metastatic breast cancer in U.S. real-world clinical practices), visade behandling med IBRANCE plus letrozol en statistiskt signifikant förbättring av real-world progression-free survival (rwPFS) jämfört med endast letrozol: 24,5 månader (95% CI = 20,7 – 32,7) jämfört med 17,1 månader (95% CI = 13,7 – 19,8) (HR = 0,68, 95% CI = 0,56 – 0,84, p = 0,0003).

– För att läkare ska kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård är det nödvändigt att det finns övertygande bevis för att ett läkemedel har en positiv effekt på patienter av samma typ som dem de behandlar varje dag, säger Thomas Wahlgren. Real world-data som presenteras vid ESMO ökar förståelsen för effekten av IBRANCE hos patientgrupper som inte är välrepresenterade i de randomiserade prövningarna.

Analysen jämförde 906 matchade patienter med HR+, HER2- spridd bröstcancer som fick IBRANCE plus letrozol som initial endokrinbaserad behandling vid spridd sjukdom (n=453) eller endast letrozol (n=453) mellan februari 2015 och augusti 2018. rwPFS mättes enligt den behandlande läkarens kliniska bedömning av källmaterial, som röntgenbilder eller patologi, från Flatiron Healts longitudinella databas. Den senaste uppdateringen av denna databas omfattar avidentifierade elektroniska patientjournaler från över 280 cancerkliniker med totalt över 2,2 miljoner cancerpatienter i USA.

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som kapsel.

Om spridd bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa. Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen. Det finns ingen bot för spridd bröstcancer och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt.

Referenser
IBRANCE® (palbociclib) Produktresumé, www.fass.se

BRO Rapport Spridd Bröstcancer 2016