Ny studie om NOAK-behandling jämfört med sprutbehandling bland cancerpatienter presenterad på ASH

Ny studie om NOAK-behandling jämfört med sprutbehandling bland cancerpatienter presenterades på ASH

Under ASH’s (American Society of Hematolgy) årliga kongress kom resultatet från en studie, ADAM-studien, där man tittat på behandling mot trombos (propp) och jämfört blodförtunnande sprutor med behandling med så kallade NOAK-läkemedel i tablettform hos patienter med aktiv cancer. Studien visar att det inte var skillnad i förekomst av allvarliga blödningar mellan apixaban och dalteparin (sprutbehandling) efter sex månaders behandling.

Bakgrund: För närvarande är viktrelaterad dosering av lågmolekylärt heparin den rekommenderade behandlingen av patienter med cancerrelaterad venös tromboembolism (VTE). Medan apixaban är godkänt för behandling av akut VTE finns det begränsade data som stöder dess användning hos cancerpatienter.

Metoder: Patienter med cancerrelaterad akut venös tromboembolism randomiserades till att få antingen apixaban 10 mg två gånger dagligen i 7 dagar följt av 5 mg två gånger dagligen eller subkutan dalteparin (200 IE / kg i 1 månad följt av 150 IE / kg en gång dagligen) i 6 månader. Det primära effektmåttet var större blödningar. Det sekundära effektmåttet inkluderade VTE-återfall och en kombination av större blödningar samt kliniskt relevanta mindre blödningar.

Resultat: Av de 300 patienter som genomgått randomisering inkluderades 287 i den primära analysen. Hos dessa fanns metastatisk sjukdom bland 65,5% av patienterna och 74% fick samtidig systemisk cancerterapi. Kolorektala, lung-, bukspottkörtel- och bröstcancer var de fyra vanligaste förekommande typerna av cancer.

Större blödningar förekom inte hos någon av de 142 patienterna (0%) i apixabangruppen jämfört med 3 av de 145 patienterna (2,1%) i dalteparin-gruppen (p = 0,9956). Återkommande VTE inträffade hos 5 patienter (3,4%) hos apixaban-gruppen och 20 patienter (14,1%) i dalteparin-gruppen (riskskillnad -10,7 procentenheter) med en Hazardkvot på (HR) 0,26 (95% CI, 0,09 – 0,80, p = 0,0182). Större blödningar samt kliniskt relevanta mindre blödningar var likartat, 9% för båda grupperna. Det fanns ingen skillnad i mortalitet vid jämförelse av apixaban (15,9%) och dalteparin (10,6%) grupper vid 6 månader (HR 1,36, 95% CI 0,79 – 2,35). Månatliga mätningar av livskvalitén visade fördelar med apixabanbehandling för flera mätetal inklusive: oro för överflödiga blåmärken, stress, irritation, betungande administrering och övergripande tillfredställelse med antikoagulantia terapi (p <0,05). De månatliga undersökningarna visade att apixaban gav färre blåmäkren vid samtliga intervall (p <0,002).

Slutsatser: Vid behandling av cancerrelaterad VTE var användning av oral behandling med apixaban förenad med färre blödningar och signifikant lägre VTE-återfall och överlägsna

Läs hela abstractet här