Ny kombinationsbehandling godkänd för patienter med lungcancer

Tecentriq i kombination med Avastin och kemoterapi (paklitaxel och karboplatin) vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp är nu godkänt inom EU. Godkännandet baseras på visad signifikant överlevnadsvinst jämfört med Avastin i kombination med kemoterapi enbart.

Detta är den första och hittills enda immunterapikombinationen som är indicerad även för patienter med EGFR muterad eller ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, som sviktat på målstyrd behandling. Indikationen i sin helhet, enligt produktresumén, lyder:

Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin är indicerat för första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp. Hos patienter med EGFR-muterad eller ALK-positiv NSCLC är Tecentriq i kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin indicerat först efter att lämplig målstyrd behandling har sviktat.”

Resultaten från den indikationsgrundande fas 3-studien IMpower150 visar att den grupp patienter som behandlades med Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) och kemoterapi (karboplatin/paklitaxel) levde signifikant längre jämfört med den grupp patienter som behandlades med Avastin och kemoterapi endast (i intention-to-treat populationen var medianöverlevnaden 19.8 respektive 14.9 månader. Hazard Ratio: 0.76; (95%[KI], 0.63-0.96); p=0.006). Biverkningsprofilen för Tecentriq-kombination var överensstämmande med tidigare rapporterade biverkningsprofiler för respektive läkemedel.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här

Referenser

1. Tecentriq Produktresumé 2019-03-05

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 – 726 12 00.