Ny data stärker Avastins roll som standardbehandling vid metastaserad kolorektalcancer

Ny data stärker Avastins roll som standardbehandling vid metastaserad kolorektalcancer

Data som presenterats vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) – världens största vetenskapliga cancerkongress – bekräftar att Avastin® (bevacizumab) hjälper patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) att leva längre, med en medianöverlevnad på nästan 30 månader.1 Dessa nya data belyser att överlevnadstiden nästan har fördubblats för patienter med mCRC de senaste 10 åren.2 I Sverige är mCRC den tredje vanligaste cancerformen och globalt dör nära 700 000 i mCRC varje år.3

– Avastin är ett av de mest välstuderade läkemedlen inom onkologi och har på ett viktigt sätt bidragit till utveckling i behandlingen av patienter med tarmcancer de senaste 10 åren. I västvärlden behandlas majoriteten av patienter diagnostiserade med metastaserad kolorektalcancer med Avastin och cellgifter som första linjens behandling, de studier som nu presenterats styrker nuvarande behandlingsstrategi, säger Mats Gudmundsson, onkolog och medicinsk terapiområdeschef på Roche AB.

Bland annat presenterades följande studier kring Avastinbehandling under kongressen:

Resultat från den oberoende fas III-studien, CALGB 80405, en stor randomiserad studie som direkt jämför bevacizumab (Avastin) mot cetuximab (Erbitux) i kombination med cytostatika hos patienter med tumörer av typen KRAS vildtyp. Studiens primära endpoint var att visa bättre överlevnad med EGFR-antikropp jämfört med Avastin. Detta resultat uppnåddes inte och studien var med andra ord negativ.  CALGB 80405 var utvald till ”plenary session”, där enbart studier med ”det högsta vetenskapliga värdet och den största betydelsen för cancerforskning och cancerbehandling” presenteras.
Resultat från fas III-studien CAIRO3* och AIO KRK 0207* visade att underhållsbehandling med Avastin är en effektivt och vältolererad behandlingsstrategi.4,5
Analys av fas III-studien TRIBE visar att effekten av Avastin i kombination med cellgifter är oberoende av utökat mutationsstatus av RAS-genen.6
Utvecklingen inom onkologi har de senaste åren tagit stora kliv framåt. Tack vare ett förbättrat omhändertagande och nya biologiska målinriktade läkemedel kan man i dag tala om många cancerformer som kroniska sjukdomar. Studierna som presenteras på årets ASCO-kongress kommer ytterligare bidra till ökade möjligheter för patienter med mCRC att leva längre med sin sjukdom.

– CALGB 80405 är viktig då den slår fast att Avastin är standardbehandling för patienter med spridd tarmcancer i första linjen. Avastin är det enda biologiska läkemedlet som förlänger överlevnaden för patienter med spridd kolorektalcancer i första linjen, andra linjen och över progression, det vill säga fortsatt behandling i flera linjer. Resultaten innebär en tydlig hjälp till behandlande läkare om hur man bör lägga upp behandlingen. Att överlevnadsvinsterna är så stora talar för att tidig behandlingsstart med Avastin kan bromsa tumörtillväxten och öka långtidsöverlevnaden hos dessa patienter, säger Mats Gudmundsson, onkolog och medicinsk terapiområdeschef på Roche AB.

Roche kommer i samarbete med läkare och forskargrupper över hela världen fortsätta arbetet att utveckla behandlingen av patienter med kolorektal cancer.

*Vald som en av ‘Best of ASCO’- presentationerna.

Fakta om studierna

CALGB 804051

Venook et al. CALGB/SWOG 80405: Phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). Abstract #LBA3.

·  Studiens primära endpoint, en ökning i överlevnad för cetuximab (Erbitux) jämfört med bevacizumab (Avastin), nåddes ej hos patienter med KRAS vildtyp mCRC. Medianöverlevnaden (OS) var 29.9 månader för patienter behandlade med cetuximab (Erbitux) och 29.0 månader för patienter behandlade med bevacizumab (Avastin) (HR=0.92, p=0.34).

·  Resultaten från CALGB 80405 är kliniskt viktiga då de ger vägledning i frågan vilket läkemedel som är det mest lämpade i första behandlingslinjen för patienter med KRAS vildtyp mCRC. CALGB 80405 visar att cetuximab (Erbitux) inte är effektivare i denna selekterade (KRAS vildtyp) patientgrupp än bevacizumab (Avastin).

·  Tidigare har data från studien presenterats rörande patienternas livskvalitet. Där sågs en signifikant skillnad mellan grupperna rörande hudbiverkningar. Dessa var mer förekommande för patienter som behandlats med cetuximab (Erbitux)[7].

·  CALGB 80405 är den andra fas III studien där cetuximab (Erbitux) inte uppnår primär endpoint i att visa bättre effekt över bevacizumab (Avastin) i KRAS vildtyp mCRC. I den tidigare presenterade FIRE-3 studien visades att cetuximab inte ger mer tumörkrympning än Avastin[8].

CAIRO3 and AIO KRK 02074,5

Koopman et al. Final results and subgroup analyses of the phase 3 CAIRO3 study: Maintenance treatment with capecitabine + bevacizumab versus observation after induction treatment with chemotherapy + bevacizumab in metastatic colorectal cancer (mCRC). Abstract # LBA388.

Arnold et al. Maintenance strategy with fluoropyrimidines (FP) plus Bevacizumab (Bev), Bev alone, or no treatment, following a standard combination of FP, oxaliplatin (Ox), and Bev as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer (mCRC): A phase III non-inferiority trial (AIO KRK 0207). Abstract # 3503.

·  Dessa fas III-studier bekräftar att underhållsbehandling med Avastin av patienter som inte återfaller efter första linjens behandling med Avastin och cellgifter lever längre utan att deras cancersjukdom blir värre, jämfört med ingen underhållsbehandling.

·  Dessa fas III-studier stödjer fortsatt behandling med Avastin ensamt eller i kombination med cellgifter till första progression efter första linjens standardbehandling med Avastin och cellgifter.

TRIBE6

Loupakis at al. Subgroup analyses in RAS mutant, BRAF mutant and all-wt mCRC pts treated with FOLFOXIRI plus bevacizumab (bev) or FOLFIRI plus bev in the TRIBE study. Abstract # 3519.

·  För patienter med RAS vildtyp mCRC behandlade med Avastin och FOLFOXIRI uppnåddes en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41.7 månader).

·  För patienter med RAS vildtyp mCRC behandlade med Avastin och FOLFIRI uppnåddes en medianöverlevnad på 34 månader.

·  Analysen framhåller att effekten av Avastin och en intensifierad cellgiftsbehandling (FOLFOXIRI) är oberoende av mutationstatus för RAS- eller BRAF-generna.

·  TRIBE föreslår att Avastin i kombination med FOLFOXIRI eller FOLFIRI kan vara en strategi som optimerar behandlingsresultatet i första linjen mCRC oavsett mutationsstatus av RAS-generna.