Opdivo i kombination med Yervoy vid avancerad njurcellscancer

NT-rådets rekommendation är att Opdivo i kombination med Yervoy bör användas vid avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos eftersom tillståndets svårighetsgrad är mycket hög och behandlingen i studier har visat statistiskt signifikant bättre effekt än jämförbara behandlingsalternativ.

Opdivo har varit föremål för en nationell upphandling i vilken alla regioner deltagit. Avtal har tecknats som innebär återbäring av en del av kostnaden för Opdivo till regionerna. För Yervoy har nationella förhandlingar tidigare genomförts med företaget vilket har resulterat i avtal om reducerat pris för regionerna. Priserna omfattas av sekretess.

TLV har beräknat kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat år (QALY) för kombinationen Opdivo plus Yervoy jämfört med Votrient (pazopanib) eller Cabometyx (kabozantinib).  Jämfört med Votrient beräknas den till 1,25 miljoner kronor och jämfört med Cabometyx (kabozantinib) till 1,4 miljoner kronor. Beräkningarna är gjorda exklusive de avtalade rabatterna.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att behandling med kombinationen Opdivo och Yervoy kan betraktas som kostnadseffektiv.

Läs hela yttrandet här