NLT rekommenderar användning av Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer

NLT- gruppen, rekommenderar landstingen att använda Kadcyla vid spridd HER2-positiv bröstcancer till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)) är det första läkemedlet mot HER2-positiv bröstcancer där en antikropp kombineras med ett cytostatikum. Kadcyla tillhör en grupp läkemedel som kallas antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) och blev godkänt för användning inom EU i november 2013. Behandling med Kadcyla har visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad och färre biverkningar hos patienter som tidigare fått Herceptin och cytostatika (1).

Nu har NLT utvärderat Kadcyla och rekommenderar användning av läkemedlet till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-positiv bröstcancer (2). NLT-gruppen skriver följande i slutorden till sitt yttrande den 7 maj 2014; “Efter en sammanvägd bedömning och med en etisk värdering av betydelsen av de indirekta kostnaderna, rekommenderar NLT-gruppen landstingen att använda Kadcyla vid den utvärderade indikationen till det avtalade pris som företaget erbjudit.“

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. På uppdrag av NLT-gruppen har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Kadcyla. TLV fattar inte beslut om subvention för slutenvårdsläkemedel men Kadcyla är utsett av NLT att ingå i det så kallade klinikläkemedelsprojektet som omfattar vissa slutenvårdsläkemedel. Syftet med projektet är bland annat en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning i hela landet.