NLT rekommenderar användning av Erivedge vid avancerad basalcellscancer

NLT- gruppen, rekommenderar landstingen att använda Erivedge vid avancerad basalcellscancer. NLT är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Erivedge (vismodegib) är en så kallad hedgehog-hämmare och den första läkemedelsbehandlingen att godkännas vid avancerad basalcellscancer, dvs då behandling med kirurgi eller strålning inte längre anses vara lämpligt.

Erivedge (vismodegib) fick som första läkemedelsbehandling mot avancerad basalcellscancer ett EU-godkännande i juli 2013. Det europeiska godkännandet bygger till stor del på en internationell registreringsstudie, ERIVANCE, där 104 patienter från Europa, USA och Australien deltagit. Behandling med Erivedge har i studien visats ge mycket gynnsamma effekter för en patientgrupp som tidigare främst varit hänvisad till deformerande kirurgiska ingrepp. I ERIVANCE fick cirka en tredjedel av patienterna kompletta svar, dvs 100%-ig tumörkrympning (1).

Nu har NLT utvärderat Erivedge och rekommenderar användning av läkemedlet till patienter med avancerad basalcellscancer som inte anses lämpliga för behandling med kirurgi eller strålning samt att uppföljningen bör ske via INCA-läkemedelsregistret (2). NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. NLT-gruppen skriver följande i slutorden till sitt yttrande den 5 september 2014; ”NLT-gruppen rekommenderar alltså landstingen att använda Erivedge enligt godkänd indikation enligt prisöverenskommelsen med företaget och dessutom möjliggöra att läkemedlet kan följas upp och på nytt utvärderas efter senast tre års användning.”

Referenser:

1. Erivedge produktresumé, uppdaterad Maj 2014, http://www.fass.se/

2. http://skl-skl.sitevision.se/download/18.740ca3a014831128baa23151/1410159966004/Vismodegib+%28Erivedge%29+2014-09-05.pdf