NLT-gruppen rekommenderar Abraxane mot pankreascancer

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) rekommenderar landstingen att använda Abraxane, i kombination med gemcitabin, som första linjens behandling för patienter med metastaserande pankreascancer. Abraxane, i kombination med gemcitabin, är en av de få nya behandlingar som signifikant förlänger livet hos patienter med metastaserande pankreascancer sedan gemcitabin godkändes 1996.

Pankreascancer, eller bukspottkörtelcancer, är den enda cancerformen där dödligheten ökar för både män och kvinnor. Incidensen och dödligheten är nästan densamma, vilket innebär att de allra flesta som får en diagnos avlider i sjukdomen inom ett år. Därför är det särskilt angeläget att NLT-gruppen inom Sveriges kommuner och landsting nu rekommenderar behandling med Abraxane i kombination med gemcitabin för patienter med metastaserande pankreascancer.

I Sverige diagnostiseras ca 1 000 personer årligen med pankreascancer. Eftersom sjukdomen ger inga eller mycket ospecifika symtom, diagnostiseras sjukdomen vanligtvis i ett så sent skede att cancern inte går att operera och därmed inte heller att bota. 98 procent av patienterna med pankreascancer dör inom fem år från diagnos.

NLT-gruppen har vid sin värdering kommit fram med en rekommendation till landstingen baserad på tillgänglig dokumentation, hälsoekonomiskt kunskapsunderlag, dialog med olika experter, expertgrupper samt förhandling med Celgene . NLT-gruppen bedömer att svårighetsgraden för tillståndet metastaserande pankreascancer är mycket hög eftersom patienterna har en låg livskvalitet och sjukdomen är mycket svårbehandlad med dålig prognos.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Idag är alternativen för behandling av pankreascancer begränsade. Få medicinska framsteg har gjorts fram tills nu. Abraxane innebär att patienter får tillgång till en behandling som kan förbättra prognosen för dessa mycket svårt sjuka patienter säger Bengt Gustavsson, Medical Director på Celgene Nordic.

NLT-gruppen värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. NLT-gruppen skriver i sitt yttrande från den 11 november 2014: ”NLT-gruppen rekommenderar landstingen att använda Abraxane vid den utvärderade indikationen i enlighet med det avtal om prissänkning som företaget erbjudit samt följa upp samtliga patienter på ett nationellt samordnat sätt via INCA-registret.”