Nivolumab visar överlevnadsvinst vid njurcellscancer

  • Nivolumab visar överlevnadsvinst i en fas 3-studie jämfört  med standardbehandling  hos patienter med njurcellscancer som fått tidigare behandling
  • Mediantiden för totalöverlevnad var 25 månader för de patienter som behandlades med nivolumab, drygt fem månaders förbättring jämfört med everolimus, nuvarande standardbehandling för denna patientgrupp.
  • Säkerhetsprofilen var jämförbar med resultat som rapporterats i tidigare kliniska utvecklingsprogram för nivolumab.
  • Resultat från CheckMate -025 har presenterats vid en så kallad “Presidential Session” på 2015 European Cancer Congress (ECC 2015) och publicerats i New England Journal of Medicine.

Bristol-Myers Squibb har presenterat resultat från CheckMate -025, en fas 3 studie som jämfört nivolumab med everolimus vid behandling av avancerad njurcellscancer (RCC) hos patienter som tidigare behandlats med angiogeneshämmare. Signifikant överlevnadsfördel (OS) påvisades i studien vid behandling med nivolumab. Studien visade också att mediantiden för totalöverlevnad var 25 månader för de patienter som behandlades med nivolumab jämfört med 19,6 månader för de patienter som behandlades med everolimus. Den kliniska nyttan av nivolumab observerades oavsett PD-L1 status. CheckMate -025 visar även att säkerhetsprofilen för nivolumab är jämförbar med resultat som rapporterats i tidigare studier med nivolumab. Dessa data presenterades på 2015 European Cancer Congress (ECC 2015) på en så kallad “Presidential Session” (Late Breaking Abstract #3). Resultaten presenterades också i press programmet för ECC 2015 och har publicerats i The New England Journal of Medicine (NEJM), vilket innebär att det är den nionde publikationen om nivolumab i NEJM.

– Vi fortsätter att se möjligheterna med nivolumab, vår immunonkologiska substans, som visar att den kan ge en tydlig förbättring vid behandling av olika tumörtyper då det gäller totalöverlevnad jämfört med dagens standardbehandling. Resultaten från CheckMate -025 visar att nivolumab har en signifikant överlevnadsfördel jämfört med dagens standardbehandling av patienter med avancerad njurcancer som har återinsjuknat efter tidigare behandling. Dessa data tar oss ännu ett steg närmare vårt mål inom den immunonkologiska forskningen, att kunna ge patienter bättre långtidsöverlevnad. Det ger oss också ökat förtroende för att vi valt rätt tillvägagångssätt i vårt breda utvecklingsprogram för njurcellscancer, vilket inkluderar kombinationsbehandling med immunonkologiska substanser, säger Annette Alaeus, Medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

CheckMate -025 avbröts i förtid i juli på rekommendation av en oberoende Data Monitoring Committee (DMC) som konstaterade att studien mött de primära effektmåtten, att visaen förbättrad totalöverlevnad hos patienter som fick nivolumab jämfört med patienterna i kontrollarmen. Nivolumab har beviljats så kallad Breakthrough Therapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket (FDA) för behandling av avancerad njurcellscancer. Resultaten från denna studie ligger till grund för myndighetens beslut samt det kliniska behovet av ytterligare behandlingsalternativ för patienter med njurcellscancer.

Om CheckMate -025

CheckMate -025 är en öppen, randomiserad fas 3 studie som jämfört nivolumab med everolimus vid behandling av patienter med avancerad klarcellig njurcellscancer (RCC) som tidigare behandlats med angiogeneshämmare. Patienterna randomiserades till att få antingen nivolumab (antal patienter = 410) 3 mg/kg intravenöst varannan vecka eller everolimus (antal patienter = 411) 10 mg oralt en gång om dagen. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad (OS). Sekundärt effektmått inkluderade objektiv svarsrespons (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS), totalöverlevnad vid PD-L1 uttryck och förekomsten av allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar (AE).

CheckMate -025 är den första och enda fas 3 studie som har visat signifikant överlevnadsfördel hos tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer jämfört med dagens standardbehandling. Medianöverlevnad för de patienter som behandlades med nivolumab i denna studie var 25 månader jämfört med 19,6 månader för de patienter som fick everolimus (hazard ratio: 0,73; [98.5% KI, 0,57-0,93; p=0.0018]) med jämförbar totalöverlevnad oavsett PD-L1 status.

Utöver förbättrad totalöverlevnad visar studien även att nivolumab har en överlägsen objektiv responsfrekvens (ORR) på 25% jämfört med 5% för everolimus (p<0.0001), där en av fyra patienter får respons. 17% av de patienter som fick nivolumab och 7% av dem som fick everolimus fortsatte behandlingen efter minimum14 månaders uppföljning.

I CheckMate -025 var säkerhetsprofilen för nivolumab jämförbar med tidigare studier och gynnsam jämfört med everolimus. Färre allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar, grad 3-4, rapporterades för nivolumab (19%) jämfört med everolimus (37%). Alla grader av behandlingsrelaterade biverkningar (AE) rapporterades hos 79% av patienterna som fick nivolumab och 88% av patienterna som behandlades med everolimus. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna var trötthet (33%), klåda (14%) och illamående (14%) i nivolumab-armen, och i everolimus-armen var trötthet (34%) och stomatit (30%) de vanligaste biverkningarna.

Om njurcellscancer

Njurcellscancer (RCC) är den vanligaste typen av njurcancer hos vuxna och drygt 100 000 personer dör varje år till följd av denna sjukdom.1,2 Den vanligaste formen, klarcellig njurcancer, står för cirka 80 till 90 procent av alla njurcancerfall.3 Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor, och de flesta som drabbas bor i Nordamerika eller i Europa.1,4 Globalt sett så är femårsöverlevnad för dem som fått diagnosen avancerad njurcancer 12,1%.5 Varje år får ungefär tusen personer diagnosen njurcancer i Sverige. De som får sjukdomen är oftast i 60–70-års åldern.6

Om nivolumab

Bristol-Myers Squibb har ett brett, globalt utvecklingsprogram bestående av mer än 50 studier för att studera nivolumab på flera olika tumörtyper – som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar – i vilka mer än 8 000 patienter har rekryterats världen över.

Nivolumab är en så kallad PD-1 immuncheckpointhämmare (PD-1) som har godkänts av de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna, FDA och EMA, som monoterapi för behandling av två olika cancerindikationer. Den 4 juli 2014 blev nivolumab den första PD-1-immuncheckpointhämmare i världen som fick myndighetsgodkännande, när Ono Pharmaceutical Co. meddelade att de fått tillverknings- och försäljningsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke-resektabelt melanom. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) godkände först nivolumab för behandling av patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter behandling med ipilimumab och, om patienterna var BRAF V600-mutationspositiva, en BRAF-hämmare. Denna indikation godkändes genom accelrerad godkännandeprocess baserat på graden av tumörrespons samt varaktigt svar. Fortsatt godkännande för denna indikation kan komma efter verifikation och redovisning av den kliniska nyttan i uppföljande studier. Den 4 mars 2015 fick nivolumab sitt andra FDA-godkännande för behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) med progress under eller efter platinabaserad kemoterapi. Den 19 juni 2015 meddelade den Europeiska kommissionen att de godkänt nivolumab, för behandling av vuxna patienter med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom, oavsett BRAF mutationsstatus. Den 20 juli 2015 meddelade den Europeiska kommissionen att de godkänt nivolumab för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp efter tidigare behandling med kemoterapi.

Mer information om nivolumab finns att läsa på www.fass.se

Referenser:

1. American Cancer Society. Kidney Cancer (Adult) – Renal Cell Carcinoma. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003107-pdf.pdf. Accessed on September 23, 2015.

2. Globocan 2012. Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide In 2012- World Population Fact Sheet. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx?country=900. Accessed on September 23, 2015.

3. Ljungberg B et al, for the European Association of Urology. Guidelines On Renal Cell Carcinoma. 2015. http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Renal-Cell-Cancer-2015-v2.pdf. Accessed September 23, 2015.

4. Globocan 2012. Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide In 2012- Simple Maps. http://globocan.iarc.fr/Pages/Map.aspx. Accessed on September 23, 2015.

5. SEER Stat Fact Sheets: Kidney And Renal Pelvis Cancer. National Cancer Institute. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html#survival. Accessed September 23, 2015.

6. 1177 Vårdguiden, http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Njurcancer/