Nivolumab visar förlängd överlevnad i CheckMate-57

  • ASCO 2015: En pivotal fas III-studie visar att nivolumab är den första PD-1 hämmare som visar förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling (docetaxel) vid behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp som fått annan tidigare behandling
  • CheckMate -057 visar att uttryck av PD-L1 (programmed death ligand-1) spelar roll vid behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp (NSCLC);
    uttryck av PD-L1 (>1%) ger en fördubbling av medianöverlevnad (17-19 månader) jämfört med standardbehandling (8-9 månader).
  • Nivolumab visar liknande effekt och fördelaktig säkerhetsprofil jämfört med standardbehandling då det inte finns PD-L1-uttryck.
  • Nivolumab minskar risken för progression eller dödsfall med 27% jämfört med standardbehandling.
  • Säkerhet och tolerabilitet vid behandling med nivolumab är jämförbar med tidigare studier och den är gynnsam i jämförelse med standardbehandling.
  • Detta är den andra positiva fas III-studien med nivolumab vid behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer som fått annan tidigare behandling.

Stockholm, 4 juni 2015 – Under den årliga cancerkongressen ASCO, som äger rum i Chicago 29 maj – 2 juni, presenterade Bristol-Myers Squibb data som visar att nivolumab är den första PD-1-hämmaren som visar förlängd överlevnad jämfört med standardbehandling (docetaxel). Dessa data baseras på en öppen, randomiserad fas III-studie (CheckMate -057) där behandlingen har utvärderats hos tidigare behandlade patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp NSCLC). Risken för dödsfall minskade med 27%, studiens primära effektmått, vid behandling med nivolumab (antal patienter=292) jämfört med docetaxel (antal patienter=290) baserat på en riskkvot (hazard ratio) på 0,73 (96% KI, 0.59-0.89; P = 0,0015). I studien förknippades nivolumab med en fördubbling av medianöverlevnaden hos patienter med PD-L1-uttryck (PD-L1-uttryck ≥1%). Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -057 var mer gynnsam jämförbart med docetaxel, med behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3–5 hos 10% av patienterna som behandlades med nivolumab jämfört med 54% hos patienterna som behandlades med docetaxel.

Dessa data presenterades på den årliga cancerkongressen ASCO, 51st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, vid ett pressmöte den 29 maj och ett vetenskapligt symposium den 30 maj. (Late Breaking Abstract #109).

– Resultaten från CheckMate -057 markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av nya behandlingsalternativ för lungcancer. Nivolumab är den första PD-1-hämmaren som visar en signifikant förbättring av totalöverlevnad i en fas III-studie med patienter som har icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp jämfört med en nuvarande standardbehandling med docetaxel. Vårt mål med klinisk cancerforskning är att leta efter nya behandlingsalternativ som har potential att förbättra dagens standardbehandling. Resultaten från CheckMate -057 är ett viktigt framsteg på vägen, säger Simon Ekman, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Lungcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör drygt 1,5 miljoner till följd av denna sjukdom varje år. Lungcancer leder till fler dödsfall världen över än vad kolorektal-, bröst- och prostatacancer gör tillsammans. Icke-småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer och står för cirka 85 procent av lungcancerfallen. Överlevnaden varierar beroende på flera olika faktorer, inklusive tumörstadium, typ av lungcancer samt patientens allmäntillstånd.

– Överlevnadsdata från denna fas III-studie, liksom från studien CheckMate -017 vid behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp, bekräftar Bristol-Myers Squibb’s utvecklingsstrategi för nivolumab där målet är att ge förbättrad överlevnad för patienter med lungcancer. Resultaten från CheckMate -057 visar att PD-L1- uttryck spelar en viktig roll, baserat på studiens effektmått avseende totalöverlevnad. Studien visar också på en fördubbling av totalöverlevnad för patienter vars tumörer hade ett PDL-1-uttryck på ≥ 1%. Detta är ett betydande, vetenskapligt framsteg i behandlingen av icke-småcellig lungcancer, säger Annette Alaeus, Medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -057

CheckMate -057 är en banbrytande, öppen, randomiserad fas III-studie som har utvärderat behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepiteltyp där sjukdomen har tillväxt under eller efter tidigare behandling med platinumbaserad cytostatika. Studien inkluderade patienter oavsett deras PD-L1-status. Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens, progressionsfri överlevnad samt effekt baserat på tumörens uttryck av PD-L1. I studien jämfördes behandling med nivolumab 3 mg/kg varannan vecka med standardbehandling, docetaxel, 75 mg/m2 var tredje vecka. Förutom förbättrad totalöverlevnad visade nivolumab även en objektiv svarsfrekvens på 19% jämfört med 12% för docetaxel (P = 0,0246).Mediantiden för varaktighet var 17,2 månader vid behandling med nivolumab jämfört med 5,2 månader för docetaxel, och mediantiden till respons var 2,1 månad för nivolumab jämfört med 2,6 månader för docetaxel.

CheckMate -057 utvärderade även effekten av nivolumab baserat på tumörens uttryck av PD-L1. 78% (455/582) av patienterna hade tumörprover som möjliggjorde bedömningen av PD-L1-uttryck. Nivån av PD-L1-uttryck i tumören var likvärdig mellan grupperna. PD-L1-status har betydelse vid behandling med nivolumab, vilket visades genom att korrelera effekten av nivolumab med PD-L1-uttryck vid förutbestämda nivåer på 1%, 5% och 10%. Hos patienter som hade tumörer med PD-L1-uttryck visade nivolumab förbättrad effekt vid alla effektmått och vid alla nivåer av PD-L1-uttryck.