Nivolumab ger förbättrad överlevnad vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

  • Nivolumab är det första stora framsteget under mer än ett decennium som visat förbättrad nytta vid behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
  • I CheckMate -017 visade nivolumab förbättrad ettårs-överlevnad jämfört med docetaxel, 42% jämfört med 24%.
  • Nivolumab visade signifikant förbättring vid alla effektmått inklusive svarsfrekvens och progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling vid både PD-L1 uttryck samt låg eller ingen PD-L1 status.
  • Resultaten presenterades på den årliga cancerkongressen ASCO, the American Society of Clinical Oncology, och publicerades samtidigt i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Bristol-Myers Squibb redovisade resultaten från fas III-studien CheckMate -017 på ASCO-15. Det är en öppen, randomiserad studie som syftar till att utvärdera nivolumab (n=135) jämfört med docetaxel (n=137) hos tidigare behandlade patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Vid tidpunkten 1 år visade nivolumab en totalöverlevnad på 42% jämfört med 24% i gruppen som fick docetaxel, med en mediantid för överlevnad på 9,2 månader jämfört med 6 månader. Studieresultaten visar också att nivolumab minskar risken för dödsfall med 41%, baserat på riskkvot 0.59 (95% KI, 0.44-0.79; P =0.00025). Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -017 var likvärdig med resultat som redovisats i tidigare studier och visade en gynnsam profil jämfört med docetaxel. Resultaten från CheckMate -017 publicerades i det senaste numret av The New England Journal of Medicine och redovisades vid en muntlig presentation på ASCO, 51st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (Abstract #8009).

– Behandlingsalternativen för patientgruppen med lungcancer av skivepiteltyp har länge varit väldigt begränsade. Trots att stora framsteg har gjorts de senaste åren inom lungcancerbehandling har just skivepitelcancer inte kommit i åtnjutande av framstegen. Det gör att de positiva data som nu presenteras för nivolumab är extra viktiga för patientgruppen. I studien visar nivolumab såväl bättre långtidsöverlevnad som objektiv svarsfrekvens jämfört med kemoterapi, standardbehandlingen i dag, och dessutom med kvarstående nytta av behandlingen över tid. Vi står inför en revolution inom cancerbehandling och att skivepitelcancer fick vara bland de första med på tåget är spännande, säger Martin Sandelin, läkare på Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset.

Nivolumab var genomgående signifikant bättre jämfört med docetaxel avseende alla sekundära effektmått, inklusive övergripande svarsfrekvens och progressionsfri överlevnad. Resultaten visar att vid tidpunkten 1 år resulterade behandling med nivolumab till bättre progressionsfri överlevnad (21%) jämfört med docetaxel (6,4%). Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 3,5 månader för nivolumab och 2,8 månader för docetaxel, med en riskkvot på 0.62(95% KI, 0,47-0,81; P = 0.0004).Behandling med nivolumab gav också en signifikant högre objektiv svarsfrekvens(20%) jämfört med docetaxel (8,8%) (95% KI; P=0.0083). Svar på behandling med nivolumab var pågående och mediantiden för varaktig respons hade inte nåtts (intervall på 2,9- 21+ månader) med minst elva månaders uppföljning. Mediantiden för varaktig respons för docetaxel var 8,4 månader (intervall på 1,4+ -15+ månader).

– Resultaten från CheckMate -017 är en viktig milstolpe inom cancerforskningen. Det är den första studie där en PD-1 immuncheckpoint-hämmare visar överlevnadsfördel vid lungcancer, vilket kan leda till en ny behandlingsform för sjukdomen. Studieresultaten bekräftar vikten av våra kliniska forskningsinsatser för att förstå vilken roll PD-L1 uttryck har och graden av nytta vid behandling med nivolumab hos patienter med icke små-cellig lungcancer och olika histologier och etiologier. Detta är fantastiska nyheter och vi fortsätter att studera nya möjliga alternativ som kan förbättra behandlingen för dessa patienter, säger Annette Alaeus, Medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -017

CheckMate -017 var en öppen, randomiserad klinisk fas III-studie som syftade till att utvärdera nivolumab 3 mg/kg intravenös behandling under 60 minuter varannan vecka jämfört med standardbehandling med docetaxel 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka hos patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen progredierat efter tidigare behandling med kemoterapi. Studiens primära effektmått var långtidsöverlevnad och sekundärt effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad och svarsfrekvens. Studien inkluderade patienter oavsett deras PD-L1 (programmed death ligand-1) status.

Av de patienter som randomiserades i studien (n=272) hade 83% (225) kvantifierbar nivå av PD-L1 uttryck. Den positiva nivån av PD-L1 var likvärdig mellan de olika behandlingsgrupperna.

Vid fördefinierade nivåer av PD-L1 uttryck (1%, 5%, och 10%) visade nivolumab fördel i alla effektmått oberoende av PD-L1 uttryck. Långtidsöverlevnad och progressionsfri överlevnad var gynnsam i subgruppen med PD-L1 som behandlades med nivolumab och var likvärdig med den primära populationen. Jämförbar objektiv svarsfrekvens observerades hos patienter med högt eller lågt uttryck av PD-L1 samt hos de patienter som inte hade något PD-L1 uttryck. Svarsfrekvensen var genomgående högre i patientgruppen som fick nivolumab jämfört med docetaxel.

Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -017 överensstämde med tidigare studieresultat och var gynnsam i jämförelse med docetaxel. Behandlingsrelaterade biverkningar förekom mer sällan i gruppen som fick nivolumab (alla grader, 58%; grad 3–4 6,9%; ingen grad 5 händelser) jämfört med docetaxel (alla grader, 86%; grad 3–4 55%; grad 5 2,3%), inklusive både hematologisk och icke-hematologisk toxicitet.