Nya data för Nivolumab

Bristol-Myers Squibb har redovisat överlevnads- och säkerhetsdata med längre uppföljningstid från två pivotala studier, CheckMate -017 och -063. Studierna har utvärderat behandling med nivolumab hos tidigare behandlade patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp (NSCLC) och båda studierna visar fortsatt överlevnadsfördel med nivolumab. I bägge studierna visade nivolumab en uppskattad 18 månaders totalöverlevnadsfrekvens (OS) på 27 % (CheckMate -063) till 28 % (CheckMate -017), där överlevnadsfördelen var oberoende av PD-L1-status. Säkerhetsprofilen för nivolumab överensstämmer med tidigare rapporterade studier, och i CheckMate -017 är den också gynnsam jämfört med docetaxel. Dessa data presenterades vid den 16:e världskonferensen om lungcancer (World Conference on Lung Cancer).

Tidigare rapporterade resultat från CheckMate -017 visar signifikant bättre överlevnadsfördel efter ett år, 42 % vid behandling med nivolumab jämfört med 24 % för docetaxel. I CheckMate -063 var den uppskattade överlevnaden vid ett år 39 %. (se tabellen nedan).

CheckMate -017 CheckMate -063
Nivolumab N = 135 Docetaxel N = 137 Nivolumab N = 117
Totalöverlevnad efter 1 år 42 % 24 % 39 %
Totalöverlevnad efter 18 månader 28 % 13 % 27 %

– Vår forskningsstrategi inom immunonkologi syftar till att visa en tydlig förbättring jämfört med dagens standardbehandling gällande effektmått för total överlevnad. Vi har ett omfattande studieprogram för forskning kring lungcancer som fokuserar på att utveckla det första större framsteget vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp på över ett decennium. Med de data som vi nu har presenterat är vi övertygade om att vår strategi för immunonkologi är korrekt. Vi har nått vårt mål att kunna visa överlevnadsfördel för nivolumab, inte bara vid icke småcellig lungcancer, utan liknande data har redan observerats vid framskridet melanom och andra tumörtyper, säger Annette Alaeus, Medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -017 och CheckMate -063

CheckMate -017 och CheckMate -063 visade god effekt och säkerhetsprofil vid behandling med nivolumab hos patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen progredierat efter tidigare behandling med kemoterapi. I båda studierna behandlades patienterna med nivolumab 3 mg/kg varannan vecka, vilket har varit en vältolererad dos genom hela det kliniska prövningsprogrammet för nivolumab i fas III för behandling av olika tumörtyper. Dessa studier utgjorde även grunden för nivolumabs godkännanden i USA och Europa.

CheckMate -017 är en öppen, randomiserad, klinisk fas III-studie där patienter (n = 135) som behandlats med nivolumab 3 mg/kg intravenöst under 60 minuter varannan vecka har jämförts med patienter (n = 137) som fått dagens standardbehandling docetaxel 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka. Patienterna i studien hade avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen hade progredierat under eller efter tidigare behandling med platinabaserad kemoterapi. Studiens primära effektmått var totalöverlevnad (OS). Sekundära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv respons (ORR). Studien inkluderade patienter oavsett PD-L1 status.

Resultaten från CheckMate -017 visar att nivolumab gav dubbelt så hög överlevnad efter 18 månader, uppskattningsvis 28 % av patienterna som behandlats med nivolumab levde efter 18 månader jämfört med 13 % av patienterna som behandlats med docetaxel. Mediantid för överlevnad var 9,2 månader vid behandling med nivolumab jämfört med 6 månader vid behandling med docetaxel (riskförhållande: 0,62 [95 % KI, 0,48, 0,81; P = 0,0004]). Nivolumab visar också konsekventa, statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar vid jämförelse av de sekundära effektmåtten, objektiv respons och progressionsfri överlevnad. Frekvensen av progressionsfri överlevnad vid 18 månader var 17 % för dem som behandlats med nivolumab jämfört med 2,7 % för dem som behandlats med docetaxel. Mediantiden för progressionsfri överlevnad var 3,5 månader för patienter som fick nivolumab, jämfört med 2,8 månader för docetaxel (Hazard ratio: 0,63 [95 % KI, 0,48, 0,83; P = 0,0008]). Objektiv svarsfrekvens var 20 % för dem som behandlades med nivolumab, jämfört med 9 % för docetaxel, för ett uppskattat oddsförhållande på 2,6 (95 % KI, 1,3, 5,5; P = 0,0083), med en pågående respons som observerades hos 63 % av patienterna som behandlades med nivolumab. I studien behandlades 28 patienter fortsatt med nivolumab efter första progression och nio av dem hade icke-typisk respons (7 %). Säkerhetsprofilen för nivolumab i CheckMate -017 överensstämde med tidigare studieresultat och var gynnsam i jämförelse med docetaxel. Behandlingsrelaterade biverkningar (AEs) förekom mer sällan i gruppen som fick nivolumab (n = 131, vilken som helst grad, 59 %, grad 3–5, 8 %, inga grad 5-händelser) jämfört med docetaxel (n = 129; vilken som helst grad, 87 %; grad 3–5, 58 %), inklusive både hematologisk och icke-hematologisk toxicitet. Majoriteten av behandlingsrelaterade utvalda biverkningar hos patienter som fick nivolumab, inträffade inom de första tre månaderna av behandlingen.

CheckMate -063 är en enarmad, öppen fas II-studie som inkluderar patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp där sjukdomen hade progredierat efter två eller fler tidigare behandlingar (n = 117). I studien visade nivolumab en uppskattad överlevnadsfrekvens vid 18 månader på 27 %. Vid 18 månader visade studien 15 % (95 % KI: 9, 22) bekräftad objektiv responsfrekvens (studiens primära effektmått). Medianöverlevnad 8,1 månader (95% KI: 6,05, 10,9). De flesta biverkningarna var av mild grad (vilken som helst grad, 75 %, grad 3–4, 17 %) och hanterades i allmänhet med hjälp av etablerade säkerhetsalgoritmer.

Den 20 juli 2015 meddelade den Europeiska kommissionen att de godkänt nivolumab (Nivolumab BMS) för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp efter tidigare behandling med kemoterapi. Mer information om Nivolumab BMS finns att läsa på www.fass.se