NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

Nu har effektdata från studien MURANO publicerats i NEJM, the New England Journal of Medicine
MURANO är en internationell, öppen, randomiserad multicenterstudie i fas III som utvärderar Venclyxto (venetoclax) i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab hos patienter som fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi ( R/R KLL).
I Sverige deltog patienter från Lund och Uppsala i studien.

Resultaten som bedömts av studieprövare visar att vid en mediantid för uppföljning om 23,8 månader (0,0 – 37,4 månader) hade patienter med R/R KLL som fått venetoclax i kombination med rituximab uppnått signifikant förlängd progressionsfri överlevnad (PFS) (medianvärdet för PFS ännu inte uppnått) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (medianvärdet för PFS blev 17 månader, HR 0,17; 95% CI, 0,11-0,25; P<0,0001).1 Efter 24 månader estimeras PFS vara 84,9 % respektive 36,3 %. 1 Studiedata bedömdes även av en oberoende expertkommitté som kom fram till likvärdiga resultat.1 Dessutom sågs en likvärdig förbättring av PFS i alla subgrupper av patienter som bedömdes i studien, även bland patienter med 17p deletion (HR 0,14; 95% CI, 0,06–0,33). 1 Vid tidpunkten för interimsanalysen överensstämde säkerhetsdatda i studien med den kända säkerhetsprofilen för läkemedlen.1

– Publikationen i NEJM belyser vikten av resultaten från MURANO, som visar att en tidsbegränsad cytostatikafri behandling med Venclyxto och rituximab kan hjälpa patienter med R/R KLL leva signifikant längre utan att deras sjukdom förvärras jämfört med en standardbehandling med cytostatika – bendamustin och rituximab”, säger John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i studien.

– Resultaten som publiceras i NEJM i dag visar att Venclyxto i kombination med rituximab har potential att bli ett värdefullt tillskott till behandlingsutbudet vid R/R KLL, säger Eva Dahl, medicinsk direktör på AbbVie Sverige.

Dessa fas III-data har tidigare presenterats under den internationella hematologikongressen ASH (American Society of Hematology Annual Meeting and Expositions) i Atlanta, USA i december 2017.2

Om MURANO-studien

Studien omfattade totalt 389 patienter med R/R KLL som fått en till tre tidigare behandlingar. MURANO är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie designad att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (194 patienter, medianålder 64,5 år) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (195 patienter, medianålder 66,0 år).1

Primärt effektmått i studien var prövarbedömd PFS, vilket bedömdes enligt standardiserade riktlinjer från International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL).3 Sekundära effektmått omfattade bland annat PFS bedömt av en oberoende expertkommitté, samt PFS hos patienter med 17p deletion.

Ytterligare sekundära effektmått var: best overall response (definierat som komplett respons [CR], komplett respons med icke-komplett återhämtning I benmärg [CRi], nodulär partiell respons [nPR], eller partiell respons [PR]), overall survival (OS), event-free survival, duration of response, tid till nästa KLL-behandling, samt andel (procent) patienter som uppnådde minimal residual disease (MRD)-negativitet.3

Biverkningarna i studien överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för Venclyxto respektive rituximab. Grad 3-4 neutropeni var högre bland patienter som randomiserats till behandling med Venclyxto och rituximab.1 Bland patienter som fick Venclyxto och rituximab fanns 6 fall (3,1 procent) av tumörlyssyndrom (TLS) av grad ≥3, i armen bendamustin och rituximab fanns 2 fall (1,1 procent).1 Richter transformation kunde konstateras hos 6 (Venclyxto-armen) respektive 5 patienter (Bendamustin-armen), och biverkningar med dödlig utgång rapporterades för 10 patienter (5,2 procent) jämfört med 11 patienter (5,9 procent).1

Om Venclyxto

Venclyxto (venetoklax) är en selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet BCL-2.4,5 Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller t ex KLL-celler.4,5 Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar. Läkemedlet är i dagsläget godkänt i EU som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare. Venclyxto är även godkänt som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.4,5 Kombinationsbehandlingen är ännu inte godkänd av regulatorisk myndighet.

Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolerar den.

Vissa personer kan under behandling utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att cancercellerna bryts ner så snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Detta kallas TLS (tumörlyssyndrom). Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto.4 De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.4

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche. I November 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmacevtiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.6

 

Referenser:

1.Seymour JF et al. Venetoclax – Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N ENgl J Med 2018; 378:1107-1120. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1713976?query=featured_home

2. American Society of Hematology 59th Annual Meeting and Exposition; December 9-12, 2017; Atlanta, GA. (2017). LBA-2 Venetoclax Plus Rituximab Is Superior to Bendamustine Plus Rituximab in Patients with Relapsed/ Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia – Results from Pre-Planned Interim Analysis of the Randomized Phase 3.Murano Study. https://ash.confex.com/ash/2017/webprogram/Paper109076.html. Accessed January 2018.

3Clinicaltrials.gov. NCT02005471: A Study of Venetoclax in Combination With Rituximab Compared With Bendamustine in Combination With Rituximab in Participants With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia.

4.Bipacksedel för Venclyxto www.fass.se

5.Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se

6.Galien Foundation. The Galien Foundation Honors Excellence in Scientific Innovation and Humanitarian Efforts at 2017 Prix Galien Awards Gala. Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-galien-foundation-honors-excellence-in-scientific-innovation-and-humanitarian-efforts-at-2017-prix-galien-awards-gala-300543930.html.Accessed November 2017.