Nätverket mot cancer tillstyrker förslag om HPV-vaccin till pojkar

Nätverket mot cancer har lämnat synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag att HPV-vaccin mot cancer ska ges även till pojkar.

Nätverket mot cancers vision är en NOLLVISION CANCER – Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention mot cancer. Så är det inte idag då pojkar diskrimineras genom att inte få samma möjlighet som flickor att skydda sig mot HPV-relaterade cancerformer. Det är varken etiskt, rättvist eller jämlikt hållbart att – som vi gör i Sverige idag – bara vaccinera flickor mot HPV. Genom att HPV-vaccinera pojkar skyddas de mot HPV. Det ges även ett utökat skydd till ovaccinerade flickor samt skydd till unga hbqt-personer. HPV-vaccination av pojkar skulle utöver skydd med HPV-relaterade cancersjukdomar även skydda både pojkar och flickor mot kondylom.

Som Professor Joakim Dillner säger finns det inte så många sätt att förhindra cancer på men nu finns det vaccin som kan förhindra många typer av HPV-relaterad cancer. Därför tycker vi att det är viktigt att det vaccin som erbjuds i programmet ger ett så brett/heltäckande skydd som möjligt.

Nätverket mot cancer tillstyrker det lagda förslaget samt rekommenderar

– att pojkar ska omfattas av det statliga barnvaccinationsprogrammet och att staten för ett omedelbart införande i landsting/regioner anslår medel.

Läs hela vårt svar i bifogad pdf.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

De riksorganisationer som ingår är: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerföreningen PALEMA, Cancerkompisar, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Njurcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Sarkomföreningen samt Svenska Ödemförbundet. www.natverketmotcancer.se