MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid ASCO

MSD presenterar data från 16 olika cancerformer vid årets ASCO-möte

Forskare kommer att presentera mer än 50 abstracts för behandling med Keytruda® (pembrolizumab) vid den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som i år äger rum i Chicago den 2-6 juni. Bland dessa abstracts finns ytterligare data från Keynote-024 och Keynote-021G om långvarig progressionsfri överlevnad (PFS) och övergripande överlevnadsdata för pembrolizumab som monoterapi och som kombinationsbehandling vid första linjens icke småcellig lungcancer (NSCLC). Totalöverlevnad efter nästan 3 års uppföljning (33 månader) från Keynote-006 studien, pembrolizumab monoterapi vid avancerat malignt melanom, kommer att delges i en annan presentation. Även uppföljande data av totalöverlevnad från fas 3 studien Keynote-045, pembrolizumab monoterapi vid blåscancer, har blivit utvald för presentation. Keynote-045 är den första och hittills enda studien som visar en överlevnadsfördel jämfört med kemoterapi vid behandling av avancerad eller spridd blåscancer efter tidigare platinumbaserad behandling.

Signifikant bättre överlevnad
Pembrolizumab har i registreringsstudien Keynote-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi. Vid tidpunkten för dataanalys var den relativa risken för död 40 procent lägre och för sjukdomsprogress eller död 50 procent lägre för pembrolizumab än för kemoterapi. Läs mer om Keynote-024.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • vuxna patienter med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV

Läs mer om pembrolizumab på fass.se