Moventig (naloxegol) finns nu tillgängligt för att behandla förstoppning orsakad av opioider

Opioider (såsom morfin, oxikodon, fentanyl, tramadol, kodein med flera) är vanliga och nödvändiga behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk cancer- och icke-cancerrelaterad smärta. Den vanligast förekommande biverkningen vid behandling med opioider är förstoppning [2,3]. Många av de patienter som behandlas med opioider upplever att den opioidorsakade förstoppningen har en negativ påverkan på livskvalitet och dagliga aktiviteter [4].

”Opiodorsakad förstoppning är en biverkan som drabbar en stor andel av de cirka en miljon patienter i Sverige som får smärtbehandling med opioder varje år. Naloxegol innebär en behandlingsmöjlighet för de patienter som lider av detta tillstånd, och som inte blivit hjälpta tillräckligt av laxermedel.” säger Martin Ungerstedt, Nordisk medicinsk rådgivare på AstraZeneca.

Naloxegol fungerar som en perifert verkande my-opioidreceptorantagonist i magtarmkanalen och minskar därmed de förstoppande effekterna av opioder utan att påverka den opioidmedierade smärtlindrande effekten på centrala nervsystemet. Läkemedlet är en tablett. Det beviljades marknadsföringstillstånd i EU den 10 december 2014.

Referenser:
1. FASS bipacksedel: Moventig tablett 12.5 mg http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000076 och 25 mg http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20131008000106. Senast hämtad 2015-01-12.
2. Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. Am J Surg 2001; 182:11S–8.

3. McNicol E, Horowicz-Mehler N, Fisk RA, et al. Management of opioid side effects in cancer-related and chronic noncancer pain: A systematic review. J Pain 2003;4:231–56.

4. Bell T. The prevalence, severity, and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Med. 2009 Jan;10(1):35-42.