Mobiltelefoni: ny forskning tyder inte på hälsorisker

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält har granskat nära 200 vetenskapliga studier som publicerats det senaste året. Granskningen publiceras i en ny rapport om det aktuella forskningsläget för elektromagnetiska fält och hälsa.

Sammantaget tyder befintlig forskning på att det inte finns några hälsorisker med att använda mobiltelefon. Bland annat cancerstatistik från flera länder styrker detta.
– Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefonen skulle orsaka cancer blir allt svagare. Men det är ännu för tidigt att dra några helt säkra slutsatser när det gäller långtidsanvändning av mobiltelefon, det vill säga för den som använt mobiltelefon längre än cirka 15 år samt när det gäller barn, säger Lars Mjönes, sekreterare i det vetenskapliga rådet.

Det finns studier som visar att den elektriska aktiviteten i hjärnan under sömnen kan påverkas av radiovågorna från mobiltelefonen. Effekterna är dock små och påverkar troligen varken beteende eller hälsa.

Precis som det vetenskapliga rådet har konstaterat i tidigare rapporter finns det inga strålskyddsproblem för allmänheten när det gäller radiovågor från exempelvis mobilbasstationer, TV- och radiosändare eller trådlösa datornätverk i hem- eller skolmiljö.

Möjliga risker med kraftledningar
Epidemiologiska* studier visar ett samband mellan lågfrekventa magnetfält (till exempel från kraftledningar) och en något ökad risk barnleukemi.
– Men forskningen har inte kunnat förklara sambandet. Det skulle kunna finnas andra miljöfaktorer som påverkar, säger Lars Mjönes.

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående kvarstår Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer tills vidare:
Den som talar i mobiltelefon bör, av försiktighetsskäl, använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtal.

Myndigheten rekommenderar även försiktighet när det gäller exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis kraftledningar. Det innebär att man ska försöka begränsa exponeringen i bostäder, skolor och liknande om det går att göra med enkla och billiga åtgärder.

Läs rapporten: Recent Research on EMF and Health Risk